• Slider Image

Shërbimi për klientë

Shërbimi për klientë
BPB ka për qëllim të ju shërbej si partner i juaj afatgjatë financiar. Për të qenë sa më afër nevojave dhe kërkesave të klientëve të saj ka themeluar sektorin e veçantë Kujdesi ndaj Klientit.

Prioriteti ynë është të dëgjojmë dhe të përmbushim në mënyrë të vazhdueshme nevojat dhe kërkesat tuaja.

Si mund të na kontaktoni ?

BPB punon të jetë e qasshme nga ju në kanale të ndryshme të komunikimit, aty dhe atëherë kur juve ju nevojitet.
 • Kontakto Qendrën e Thirrjeve në numrat 038 620 620 & 0800 50 000;
 • Na shkruani në sherbimiperkliente@bpbbank.com për të ngritur çfarëdo çështje të rëndësishme për ju;
 • Na ndiqni dhe shkruani në faqën tonë zyrtare në Facebook.

Në mënyrë që të jemi në hap me nevojat dhe kërkesat tuaja ne ju inkurajojmë që të ndani me ne komentet, sugjerimet por edhe të shprehni pakënaqësinë tuaj.  BPB sigurohet që me kohë të përmbush pritshmëritë tuaja, ne jemi të gatshëm për të trajtuar ankesën tuaj në mënyrën më efikase dhe profesionale që është e mundur.

Për tu informuar për hapat që mund të ndjekni për të parashtruar ankesën tuaj kliko këtu.

Ankesa Online

Pyetjet më të shpeshta

 • Cili është IBAN-i I BPB-së?

  IBAN-i i BPB-së është XK05 dhe numri i xhirollogarisë së klientit (shembull: XK051300000000000000)

 • Cili është SWIFT kodi i BPB-së?

  SWIFT Kodi i BPB-së është: BPBXXKPRXXX

 • Si mund të bëhet autorizimi në llogari të personit tjetër?

  Në degë duhet të jenë prezent të dy palët (autorizuesi dhe personi i cili autorizohet në llogari)
  T’i prezantojnë në bankë dokumentet e vlefshme të identifikimit ( Letërnjoftim apo pasaportë valide )
  Dëshmi mbi vendbanimin / adresën (Jo më e vjetër se 6 muaj)

 • Cili është çmimi për tu pajisur me eBanking dhe sa është tarifa mujore?

  Hapja e shërbimit - Paisja me token 10Є
  Tarifa mujore 0.50Є
  Në kuadër të disa pakove të ndryshme që banka ofron, shërbimi ofrohet pa pagesë (Ju lutem të i referoheni cmimores aktive )

 • Si bëhet mbushja e telefonit përmes SMS-it?

  Duke dërguar SMS në numër 50000 me tekst numri i telefonit hapsirë shuma e mbushjes (shembull: 044xxxxxx 5 ose 045xxxxxx 5 (për mbushje 5€).

 • Sa eshte provizioni për tërheqje nëpër bankomatë?

  Nëpër bankomatët e BPB-së € 0.10
  Nëpër bankomatët e bankave tjera (brenda dhe jashtë Kosovës) minimum 3.00 Є, 2.50% e shumës

 • Sa është provizioni nëpër pikat e shitjes (POS)?

  Brenda Kosovës pa provizion
  Jashtë Kosovës 0%
  Pagesat online përmes kartelës 0%
  Paguhet vetëm 1% në POS apo internet, kur valuta është jo EUR, shembull Denar Maqedon, Lekë i Shqiperisë etj.

 • Çka nevojitet për kredi individuale?

  Dokument i vlefshëm identifikimi;

  Kontrata e punës ose dëshmi për të hyra të rregullta me afat;

  Dokumentacioni mbi kolateralin (Pengun);

  Dokumentacioni mbi hipotekën (në rastet kur është e aplikueshme);

 • Çka nevojitet për hapjen e llogarisë individuale?

  Personi për të cilin hapet llogaria duhet të paraqitet personalisht në degë;
  Dokument i vlefshëm identifikimi ( Letërnjoftim apo pasaportë );
  Dokumenti për dëshmi të vendbanimit/adresës (jo më e vjetër se gjashtë muaj).

 • Çfarë shërbime ofron mbanking?

  − Kontrollimi i bilancit llogarisë dhe i pasqyrës se qarkullimit të llogarisë
  − Kontrollimi i detaleve për mjetet e rezervuara ne llogari apo kartele
  − Realizimi i pagesave ne mes te llogarive personale
  − Realizimi i pagesave brenda llogarive te klientëve te bankës
  − Realizimi i pagesave kombëtare
  − Realizimi i pagesave ndërkombëtare (vetëm për klientët përfitues te ruajtur fillimisht ne platformën E-banking)
  − Pagesat e faturave, siç janë: Pagesa të energjisë elektrike, ujësjellësit, doganës, tatimeve dhe kontributeve të ATK-së, etj.
  − Barazimi i borxhit te kartelave te kreditit personale dhe te huaja
  − Ndarjen e kësteve për transaksionet e realizuara me kartelën Visa Installment
  − Realizimi i mbushjeve te telefonit për operatoret Vala dhe IPKO
  − Realizimi i pagesave për paketat televizive dhe te internetit te operatorit IPKO
  − Shfaqja e planit te amortizimit te kredisë
  − Bllokimi i kartelave te kreditit dhe debitit
  − Ndryshim i limiteve te përdorimit te kartelave te debitit dhe kreditit ne ATM dhe POS
  − Aplikimi për produkte, siç janë: Kreditë, kartelat e kreditit, depozitat, ndryshim i limitit kreditor te kartelës
  − Hapjen/ndryshimin dhe mbylljen e Urdhërpagesave te përhershme

 • Sa janë provizionet për tërheqjet me VISA CLASSIC?

  5 EUR minimum, 3% e shumës

 • Cilat pagesa të kryera përmes e-banking janë pa provizion?

  Pagesat e Kesco;
  Xhiro pagesat për kompani shërbyese publike;

 • Kur bëhet përllogaritja e borxhit në VISA CLASSIC?

  Çdo muaj, në ditën e fundit të muajit .

 • Sa është limiti i tërheqjes në ATM me VISA ELECTRON?

  1000.00 EUR limiti bazë.

 • Sa është limiti i blerjes ne POS me VISA ELECTRON?

  1000.00 EUR limiti bazë.