• Slider Image

  BPB ka për qëllim të shërbejë si partneri juaj afatgjatë financiar

  BPB ka për qëllim të shërbejë si partneri juaj afatgjatë financiar, me qëllim që ju të siguroni financimin e duhur për një zhvillim të qëndrueshëm të ndërrmarrjeve tuaja të vogla dhe të mesme. Përmes besimit reciprok, BPB është e përkushtuar të ju ofrojë produkte dhe shërbime cilësore atëherë dhe aty ku ju nevojitet.

  Zgjerimi i bizneseve tuaja nënkupton zhvillim ekonomik të vendit dhe rritje e mundësive të përkrahjes nga BPB si bankë e vendit tënd.

Llogaritë

Llogaritë bankare janë llogari të cilat mundësojnë ruajtjen e mjeteve për qasje më të lehtë, kursime, dhe depozitime.

Kreditë

Keni nevojë për mbështetje financiare në realizimin e planeve tuaja për zhvillimin e biznesit?

Shfrytëzoni kreditë e shumta të BPB-së, të punuara enkas për plotësimin e nevojave për biznesin tuaj.

 • Kredi për investim dhe kapacitete prodhuese

  Keni planifikuar të investoni në zgjerimin e aktivietit tuaj të biznesit apo në pajisje të teknologjisë së fundit? BPB mirëpret planet e investimit tuaj dhe mbi një analizë të plotë financiare të biznesit tuaj, ofron financim afatgjatë për çdo biznes që ushtron aktivitet në fushën e prodhimit, tregtisë dhe shërbimeve.

  Keni nevojë për informata shtesë? Drejtohuni tek zyrtari për marrëdhënie me klientë në degën më të afërt të BPB-së .

  • Klientët përfitues

   Bizneset aktive

  • Shuma e financimit

   Min. 3,000 euro, Max. 150,000 euro

  • Afati maksimal i kthimit të kredisë

   Deri në 84 muaj

  • Rinia në Biznes

   Programi “Rinia në Biznes” i BERZH-it i ndihmon NMVM-të të udhëhequra ose të
   menaxhuara nga të rinjtë operimit të kenë akses në njohuritë, ekspertizën e biznesit,
   financimin dhe burime të tjera kritike për të kapërcyer sfidat e tyre dhe për të shpalosur potencialin e tyre të plotë.

   Nga shtatori, 2022, programi “Rinia në Biznes” i BERZH-it zbatohet në Kosovë për herë të parë në bashkëpunim me BPB-në (Banka për Biznes).

   Rinia në Biznes aktualisht përveç në Ballkanin Perëndimor është aktiv edhe në Egjipt
   dhe Marok. Programi mbështetet nga Bashkimi Evropian, Luksemburgu, Suedia dhe
   Italia përmes Iniciativës së Evropës Qendrore.

   Programi “Rinia në Biznes” njeh nevojat unike të sipërmarrësve dhe angazhohet me drejtues të rinj biznesi ose menaxherë NMVM-ve duke i mbështetur me akses në këshillim dhe financim të përshtatur që synon t'i ndihmojë të zhvillojnë kompetenca të reja, të përmirësojnë performancën e biznesit dhe të hapin mundësi të reja rritjeje.

   Qasja në financa

   Për sipërmarrësit e rinj, aksesi nw financa është thelbësor për të investuar në biznesin e tyre dhe për të arritur qëllimet e tyre të biznesit. Me programin Rinia në Biznes, BERZH-i ofron linjwn kreditore përmes BPB-sw për kreditimin e mëtejshëm të kwtyre ndwrmarrjeve.

   Qasja në këshilla biznesi

   Bizneset e udhëhequra nga të rinjtë përfitojnë gjithashtu nga një sërë shërbimesh jofinanciare që synojnë të mbështesin trajektoren e tyre të rritjes dhe t'i ndihmojnë ata të zhvillojnë aftësitë dhe njohuritë sipërmarrëse. Kompanitë e kualifikuara kanë akses në projekte këshillimore të ofruara nga konsulentë ekspertë të cilët janë të specializuar në një gamë të gjerë fushash: strategji dhe marketing, efikasiteti i energjisë dhe zgjidhjet inxhinierike.

   Si mund të kualifikoheni?

   Për t'u kualifikuar në programi, duhet të jeni nën moshën 35 vjeç dhe të mbani përgjegjësinë e përgjithshme të menaxhimit së një kompanie private lokale.
   Përmes “Rinia në Biznes” ne punojmë me liderë ambicioz dhe të rinj nga një gamë e gjerë e sektorëve dhe industrive e që kanë më pak se 250 punonjës dhe një qarkullim vjetor dhe bilanc më pak se 50 milionë euro.

  • Dritarja Standarde

   Dritarja Standarde ofron garanci për institucionet financiare për të mbuluar rrezikun për kreditë e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM-të) që janë të regjistruara në Agjencinë e regjistrimit të bizneseve te Kosovës (ARBK).
   Dritarja Standarde ka për qëllim që krahas mbështetjes së qasjes në financa për të gjithë sektorët, të cilët kanë një pjesë të konsiderueshme në ekonominë e vendit dhe që janë të synuara nga institucionet partnere të FKGK-së, poashtu të stimulojë ndërmarrjet eksportuese duke ofruar mundësi më të mira për këtë kategori.
   Për informata më të hollësishme rreth specifikave të Dritares Standarde, ju lutem klikoni në këtë vegëz: https://fondikgk.org/dritarja-standarde/

  • Dritarja Gratë në Biznes

   DRITARJA GRATË NË BIZNES

   Dritarja për Gratë në Biznes ka për qëllim lehtësimin e qasjes në financa për gratë ndërmarrëse si dhe avancimin e njohurive financiare, një mbështetje e cila pritet të ndikojë në sigurinë financiare, dhe fuqizimin financiar dhe të pavarur të grave.

   Kjo dritare ofrohet me kushte të favorshme për sa i përket riskut të kredisë, për të rritur besimin e Institucioneve të Regjistruara Financiare në kreditimin e këtij segmenti të rëndësishëm të tregut, i cili përmes mbështetjes financiare, do të sigurojë pozicionim në treg, zgjërim në tregjet ndërkombëtare, gjenerim të punësimit si dhe mbështetje të zhvillimit ekonomik të vendit tonë.

   E veçanta e kësaj dritare është se përpos komponentës financiare do të ofrojë edhe komponentën jofinanciare ose programin e asistencës teknike për Gratë në Biznes të cilat do të mbështeten në aspektin e:

   Ngritjes së kapaciteteve (edukimi financiar dhe formalizimi),
   Rrjetëzimit, si dhe
   Mentorimit.

   Për informata më të hollësishme rreth specifikave të Dritares Gratë në Biznes, ju lutem klikoni në këtë vegëz: https://fondikgk.org/dritarja-grate-ne-biznes/

  • DRITARJA START-UP

   Dritarja Start-Up ka për qëllim lehtësimin e qasjes në financa për ndërmarrjet start-up me produkte financiare adekuate, në mënyrë që të sigurohet rritja e bizneseve të sapokrijuara si dhe rritja e punësimit, duke përmirësuar kështu standardet e jetesës së popullatës.

   Dritarja e Start-up i dedikohet bizneseve start-up të angazhuara kryesisht në aktivitete/sektorë ekonomikë që kërkojnë njohuri bazë. Njohuritë bazë i referohen aftësive që krijohen përmes një arsimimi, trajnimi ose përvojë pune të mëparshme.

   Kjo dritare ofrohet me kushte të favorshme për sa i përket riskut të kredisë, për të rritur besimin e Institucioneve të Regjistruara Financiare në kreditimin e këtij segmenti të rëndësishëm të tregut, i cili përmes mbështetjes financiare, do të sigurojë pozicionim në treg, zgjërim në tregjet ndërkombëtare, gjenerim të punësimit si dhe mbështetje të zhvillimit ekonomik të vendit tonë.

   E veçanta e kësaj dritare është se përpos komponentit financiare do të ofrojë edhe komponentin jofinanciare ose programin e asistencës teknike për bizneset e reja, të cilat do të mbështeten në aspektin:

   E ngritjes së kapaciteteve (edukimi financiar dhe formalizimi);
   Rrjetëzimit, si dhe
   Mentorimit.

   Për informata më të hollësishme rreth specifikave të Dritares Start-Up, ju lutem klikoni në këtë vegëz: https://fondikgk.org/dritarja-start-up/

  • DRITARJA GROW

   GROW – Dritarja e Rimëkëmbjes dhe Mundësive të Gjelbëra ka për qëllim të mbështes qasjen në financa duke mbështetur IRF-të për financimet që ato do t’i bëjnë në fushën e energjisë së ripërtëritshme dhe efiçencës së energjisë.

   CILAT NMVM KUALIFIKOHEN?

   Parametrat për NMVM-të që kualifikohen për financim nën garanci përfshijnë;

   - NMVM-të në pronësi private, pa asnjë pronësi të Qeverisë gjatë periudhës së mbulimit të kredisë nga garancioni
   - NMVM-të që kanë regjistrim të biznesit
   - Një huamarrës i kualifikuar duhet të ketë të paktën në pronësi një qytetarë privatë ose banorë të përhershëm të Kosovës
   - NMVM–të që kanë më pak se 250 punonjës

   CILAT JANË KARAKTERISTIKAT E GARANCISË? 

   - Garancitë do të ofrohen për shumën deri në 50% të kryegjësë së kredisë por jo më shumë se 500,000 EUR
   - Kufiri maksimal i humbjes do të jetë 100%
   - Tipi i garancisë: Revolvues

   CILAT KREDI MUND TË PËRFITOJNË NGA DRITARJA GROW? 

   Kreditë e Kualifikuara që plotësojnë kriteret e mëposhtme do të jenë të pranueshme për përfitimet e Dritares GROW:

   - Shuma maksimale e kredisë është 3,000,000 EUR
   - Shuma minimale e kredisë është 3,000 EUR
   - Shuma maksimale e ekspozimit kreditor është 5,000,000 EUR
   - Shuma maksimale e garancisë është 500,000 EUR, megjithatë, përfituesi i fundit nuk duhet të ekspozohet më shumë se 1.0 milion euro si përfitues nga garancitë e kredisë sipas FKGK-së.
   - Maturitet i kredisë së garantuar deri 84 muaj
   - Qëllimi i kredisë është: Investime në Efiçiencën e Energjisë (Mbeshtjellesi i Ndërtesës, Pajisjet, Linjat e prodhimit dhe masat e tjera të Efiçiencës së Energjisë – Maksimumi 20% Investime plotësuese), Energjia e ripertrishme në shkallë të vogël (erë, diellore, biomasë ose energji gjeotermale) deri në 400 kw.

   CILAT JANË PËRFITIMET? 

   Për NMVM-të:

   - Rritje e qasjes në financa
   - Kushte më të favorshme
   - Potencialisht norma preferenciale të interesit
   - Reduktim i kolateralit
   - Kohë më e shpejtë e përpunimit të kërkesve për kredi
   - Qëndrueshmëri e biznesit

   LEXO ME SHUME: growkosovo.com

  • Dokumentacioni i nevojshëm

   Çertifkata e regjistrimit të biznesit të lëshuar nga MTI

   Qarkullimi bankar për 3 muajtë e fundit

   Dokumentacioni mbi kolateralin (pengun)

   Dokumentacioni mbi hipotekën (për shumat mbi 20,000 euro)

  • Pagesa e kësteve

   Shumë e njejtë për çdo muaj (pagesë me këste të rregullta) ose shumë e ndryshme për çdo muaj (pagesë me këste jo të rregullta)

  • Afati i lejimit

   3 ditë pune

 • Kredi për kapital punues

  BPB mbështetë bizneset në rritjen e aktivitetit të tyre dhe mbulon nevojat për kapital qarkullues. Përmes kredisë për kapital punues ju mund të mbani në kontroll inventarin e biznesit tuaj dhe të parashikoni rritje me produkte të reja apo ekzistuese në bazë të ciklit të biznesit.

  Keni nevojë për informata shtesë? Drejtohuni tek zyrtari për marrëdhënie me klientë në degën më të afërt të BPB-së

  • Klientët përfitues

   Bizneset aktive

  • Shuma e financimit

   Min. 3,000 euro, Max. 150,000 euro

  • Afati maksimal i kthimit të kredisë

   Deri në 60 muaj

  • Dokumentacioni i nevojshëm

   Dokument i vlefshëm identifikimi

   Çertifkata e regjistrimit të biznesit të lëshuar nga MTI

   Qarkullimi bankar për 3 muajtë e fundit

   Dokumentacioni mbi kolateralin (pengun)

   Dokumentacioni mbi hipotekën (për shumat mbi 20,000 euro)

  • Pagesa e kësteve

   Shumë e njejtë për çdo muaj (pagesë me këste të rregullta) ose shumë e ndryshme për çdo muaj (pagesë me këste jo të rregullta)

  • Afati i lejimit

   3 ditë pune

 • Kredi për bujqësi

  Keni nevojë të investoni në ngritjen e kapaciteteve prodhuese? BPB ju mundëson bizneseve me aktivitete bujqësore dhe blegtorale marrjen e kredisë me kushte të favorshme.

  Keni nevojë për informata shtesë? Drejtohuni tek zyrtari për marrëdhënie me klientë në degën më të afërt të BPB-së.

  • Klientët përfitues

   Bizneset bujqësore

  • Shuma e financimit

   Min. 1,000 euro, Max. 150,000 euro

  • Afati maksimal i kthimit të kredisë

   Deri në 84 muaj

  • Dritarja Agro

   Dritarja Agro ofron garanci për institucionet financiare për të mbuluar rrezikun për kreditë në agro sektor. Klientët që mund të garantohen janë NMVM-të që janë të regjistruara në Agjencinë e regjistrimit të bizneseve te Kosovës (ARBK) ose fermerët që posedojnë Certifikatë të Regjistrimit të Fermerit me Numër Identifikues të Fermës (NIF).

   Për informata më të hollësishme rreth specifikave të Dritares Agro, ju lutem klikoni në këtë vegëz

   https://fondikgk.org/dritarja-agro/

  • Dokumentacioni i nevojshëm

   Dokument i vlefshëm identifikimi

   Çertifkata e regjistrimit të biznesit të lëshuar nga MTI

   Qarkullimi bankar për 3 muajtë e fundit

   Dokumentacioni mbi kolateralin (pengun)

   Dokumentacioni mbi hipotekën (për shumat mbi 20,000 euro)

  • Pagesa e kësteve

   Shumë e njejtë për çdo muaj (pagesë me këste të rregullta), shumë e ndryshme për çdo muaj (pagesë me këste jo të rregullta) ose grejs periudhë

  • Afati i lejimit

   3 ditë pune

 • Mbitërheqje

  Mbitërheqja është mundësi që u jepet klientëve të BPB-së që të kenë fonde shtesë në llogarinë e tyre rrjedhëse me qëllim të ruajtjes së likuiditetit afatshkurtër.

  Keni nevojë për informata shtesë? Drejtohuni tek zyrtari për marrëdhënie me klientë në degën më të afërt të BPB-së.

  • Afati i kthimit të kredisë

   Deri në 12 muaj

  • Dëshmi e aktivitetit të biznesit

   Min. 3 muaj aktiv

  • Afati i lejimit

   Min. 3 muaj aktiv

Depozitat me afat

Keni mjete të cilat nuk do ti shfrytëzoni për një kohë? Ejani në BPB dhe depozitoni mjetet në llogari të depozitës me afat për të përfituar norma atraktive të interesit.

Depozitimi i mjeteve ne llogarinë e depozitës me afat bëhet në përputhje me çmimoren aktuale në fuqi e cila është e ekspozuar në çdo njësi të bankës. Për shuma të caktuara, BPB ofron norma preferenciale.

Keni nevojë për informata shtesë? Drejtohuni tek zyrtari për marrëdhënie me klientë në degën më të afërt të BPB-së

Transferet dhe pagesat

BPB u mundëson ndërrmarjeve të vogla dhe të mesme shërbime të pagesave dhe transfereve të shpejta, efikase dhe të sigurta me kushte të volitshme dhe konkurruese në tregun e Kosovës.

 • Pagesat e brendshme

  Përmes BPB-së ju mund ti kryeni të gjitha këto pagesa

  • Tatimet
  • Kontributet pensionale
  • Pagesat e gjykatave
  • Regjistrimi i automjeteve
  • Pagesat për letërnjoftim, pasaportë, çertifikata të ndryshme etj.

  KOS XHIRO mundëson kryerjen e pagesave për shërbime publike dhe pagesa të tjera, pa provizion.

  • KEDS, PTK, Batllavë, Higjienë, Termokos
  • Pagesat Xhiro bëhen edhe për doganë dhe
   kompani të sigurimeve.
 • Transferet kombëtare

  Transferet e fondeve tuaja në llogaritë e bankave të tjera (transferet dalëse) sipas urdhëresës suaj mund të bëhen:

  • Brenda ditës;
  • Me realizim në prioritet brenda 15 minutash;
  • Masive, për një numër të konsiderueshëm të punëtorëve.

  Transferet ndër-bankare mund t’i kryeni edhe nëpërmjet shërbimit tonë eBanking dhe mBanking.

 • Transferet ndërkombëtare

  BPB mundëson kryerjen e transfereve ndërkombëtare hyrëse dhe dalës
  Këto transfere realizohen në mënyrë të shpejtë dhe efikase pas anëtarësimit të bankës tonë në SWIFT. Për më tepër, BPB ka zgjeruar rrjetin e bankave korrespondente me të cilat operon. Për të parë listën e bankave kryesore korrespondente dhe udhëzimet për dërgimin e parave nga jashtë kliko këtu.

 • Debitimi direkt

  Debitimi direkt është një instrument pagese me të cilin klienti autorizon bankën e vet përmes kompanisë që të tërheqë mjete direkt nga llogaria bankare. Ky instrument paraqet një mënyrë të standardizuar dhe të automatizuar që është e përshtatshme për pagesa të rregullta dhe të përsëritura, p.sh. faturat e KEDS, Ujësjellësit, etj.

  Debitimi direkt mund të iniciohet edhe nga BPB me kërkesë të klientit.

Kartelat

BPB ju ofron kartelat VISA* të pranuara ndërkombëtarisht. Përmes këtyre kartelave ju mund të bëni tërheqje në çdo bankomat dhe të kryeni pagesa në POS, 24/7 brenda dhe jashtë vendit.

 • VISA Classic – Deferred Debit Card është koncept i ri i kartelës debit e cila nuk ngarkon llogarinë tuaj për tërheqje të parave apo kryerje të pagesës.

  Blej sot, paguaj deri në 45 ditë më vonë me 0% interes! Përmes kartelës Visa Classic – Deferred Debit ju mund të kryeni blerje dhe të paguani shumën deri në datën 15 të muajit pasardhës, me interes falas mbi vlerën e blerjeve.

  • Kushtet

   Në mënyrë që të pajiseni me kartelën VISA Classic Business – Deferred Debit ju duhet të keni llogari rrjedhëse të subjektit Individë/NVM/Korporatë dhe të keni histori kredie të mirë.

   Në momentin e aplikimit për këtë lloj kartele, ju mund të zgjedhni njërën nga llogaritë e juaja rrjedhëse për të konfigurara tërheqjen e shumës në kohën e caktuar.

   Për më shumë informata, ju mund të vizitoni një prej degëve tona ku stafi ynë do të shpjegojë për ju në mënyrë të detajuar karakteristikat dhe kushtet e produktit.

  • Përparësitë

   Në mënyrë që të pajiseni me kartelën VISA Classic Business – Deferred Debit ju duhet të keni llogari rrjedhëse të subjektit Individë/NVM/Korporatë dhe të keni histori kredie të mirë.

   Në momentin e aplikimit për këtë lloj kartele, ju mund të zgjedhni njërën nga llogaritë e juaja rrjedhëse për të konfigurara tërheqjen e shumës në kohën e caktuar.

   Për më shumë informata, ju mund të vizitoni një prej degëve tona ku stafi ynë do të shpjegojë për ju në mënyrë të detajuar karakteristikat dhe kushtet e produktit.

  • Rregullat

   Në mënyrë që të pajiseni me kartelën VISA Classic Business – Deferred Debit ju duhet të keni llogari rrjedhëse të subjektit Individë/NVM/Korporatë dhe të keni histori kredie të mirë.

   Në momentin e aplikimit për këtë lloj kartele, ju mund të zgjedhni njërën nga llogaritë e juaja rrjedhëse për të konfigurara tërheqjen e shumës në kohën e caktuar.

   Për më shumë informata, ju mund të vizitoni një prej degëve tona ku stafi ynë do të shpjegojë për ju në mënyrë të detajuar karakteristikat dhe kushtet e produktit.

Biznesi Dokumentar

BPB ofron një gamë të gjerë të produkteve të Biznesit Dokumentar, të cilat ndihmojnë klientët tanë për të zhvilluar biznes të sigurt, duke eliminuar rrezikun dhe duke rritur besimin ndaj partnerëve. Ne gjithashtu ofrojmë përkrahje dhe këshilla profesionale që nga lëshimi i produktit të Biznesit Dokumentar e deri në mbylljen përfundimtare të tyre. Ne jemi të orientuar kah klientët, që të ofrojmë shërbime dhe të shtojmë produkte të cilat janë në të mirë të klientëve tanë.

  • Letër Garancitë

   Garancia është instrument bankar që ofrohet nga banka me kërkesë të klientit, përmes të cilit banka merr obligim të paguaj shumën e caktuar të garancisë sipas kërkesës së përfituesit të garancisë i cili ka shërbyer si mbulesë e ekzekutimit të kontratës.

   Llojet e garancive që ofron banka janë si në vijim:

   • Garanci për seriozitetin e ofertës
   • Garanci për përformancë
   • Garanci për avans
   • Garanci për përmbushje të detyrimeve
   • Garanci për kthimin e depozitit garantues
   • Garanci doganore
   • Garanci për pagesë

   Secili lloj i ketyre garancive siguron palën e tretë se kontrata e lidhur në mes të klientit tonë dhe palëve tjera do të realizohet gjatë periudhës së cekur në kontratë.

  • Letërkreditë

   Banka jonë ofron Letërkredinë si një instrument shumë të rëndësishëm të biznesit dokumentar përmes së cilës klientët e bankës eliminojnë shumë rreziqe në tregtinë ndërkombëtare. Letërkredia është një zotim i lëshuar nga ana e bankës në emër të blerësit se do të bëjë pagesën ndaj mallrave apo shërbimeve të blera nga shitësi në një shumë të caktuar dhe brenda afatit të caktuar të cekur në letërkredi, por pasi të jenë përmbushur të gjitha kushtet e dhëna në letërkredi.

Bankingu Elektronik

A keni mundur ta imagjinoni ndonjëherë që ju mund ta mbani bankën tuaj në duar? Koha juaj e lirë ju takon juve. Qëndro në kontakt me llogarinë tuaj bankare 24 orë në ditë, 7 ditë në javë me eBanking, mBanking dhe SMS Banking nga BPB.

  • Shërbimi eBanking në shikim të parë

   • Kontrollimi i bilancit te llogarisë dhe i pasqyrës se qarkullimit të llogarisë
   • Kontrollimi i detaleve për mjetet e rezervuara ne llogari apo kartele
   • Realizimi i pagesave ne mes te llogarive personale
   • Realizimi i pagesave brenda llogarive te klientëve te bankës
   • Realizimi i pagesave kombëtare
   • Realizimi i pagesave ndërkombëtare
   • Pagesat e faturave, siç janë: Pagesa të energjisë elektrike, ujësjellësit, doganës, tatimeve dhe kontributeve të ATK-së, etj.
   • Barazimi i borxhit te kartelave te kreditit personale dhe te huaja
   • Ndarjen e kësteve për transaksionet e realizuara me kartelën Visa Installment
   • Realizimi i pagave/pagesave ne mënyre masive përmes listës “Excel”
   • Realizimi i mbushjeve te telefonit për operatoret Vala dhe IPKO
   • Realizimi i pagesave për paketat televizive dhe te internetit te operatorit IPKO
   • Shfaqja e planit te amortizimit te kredisë
   • Bllokimi i kartelave te kreditit dhe debitit
   • Ndryshim i limiteve te përdorimit te kartelave te debitit dhe kreditit ne ATM dhe POS
   • Aplikimi për produkte, siç janë: Kreditë, kartelat e kreditit, depozitat, ndryshim i limitit kreditor te kartelës
   • Hapjen/ndryshimin dhe mbylljen e “Urdhërpagesave te përhershme”

   Përdorim i lehtë. Ju mund të zgjedhni nga versionin shqip ose anglisht. Merrni kontrollin e llogarive tuaja dhe kurseni kohë për veten tuaj! Qëndro në kontakt me llogarinë tuaj bankare 24 orë në ditë, 7 ditë në javë me shërbimin eBanking nga BPB.

  • Çfarë mund të bëj me eBanking?

   Shijoni shërbimin eBanking me karakteristikat në vijim:

   • Komunikim i thjeshtë dhe fleksibil me bankën tuaj nëpërmjet internetit për të shikuar bilancin e llogarisë tuaj apo edhe për të shkarkuar pasqyrën e qarkullimit të llogarisë tuaj
   • Shikim i aktiviteteve të fundit në llogarinë tuaj
   • Shikim i planit të amortizimit të kredisë tuaj
   • Lëvizje e fondeve në mes llogarive tuaja
   • Pagesa të brendshme
   • Pagesa ndërkombëtare
   • Pagesa të energjisë elektrike dhe të ujit
   • Pagesa të doganës
   • Urdhëresa për pagesat të tatimeve dhe kontributeve të ATK-së
  • Si mund të bëhem përdorues i shërbimit eBanking?

   Thjesht aplikoni për shërbimin eBanking të BPB-së në një prej degëve tona dhe ju automatikisht do të regjistroheni si përdorues. Janë dy opsione të abonimit për këtë shërbim

   • Opsioni informativ – ju mund të shikoni të gjitha informatat në lidhje me llogarinë/të tuaj/a por ju nuk do të mund të kryeni transferta.
   • Opsioni i plotë – qasje në të gjitha informatat përfshirë transfertat nga të gjitha llogaritë tuaja.

   Juve do t’ju dorëzohet një zarf me emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin që do t’ju mundësojë qasje në shërbimin në fjalë ose për më tepër, kur ju aplikoni për opsionin e plotë do të pajiseni me Token.

   Pagesat tuaja nuk kanë qenë asnjëherë kaq të sigurta! Shërbimi eBanking i BPB-së me Token. Shërbimi eBanking nga BPB-ja është një produkt i sigurt me një standard të lartë të sigurisë në teknologjinë informatike. SSL (Secure Sockets Layer) së bashku me PKI (Public Key Infrastructure) paraqesin një standard të lartë në industri dhe përdoret nga miliona faqe interneti në mbrojtje të transaksioneve online të klientëve të tyre. Ajo ofron siguri të plotë duke përdorur «token» dinamik, me enkriptim 128-bit dhe qasje të bazuar në privilegjet e lejuara.

  • Kurseni kohë dhe para

   • Kontrollimi i bilancit llogarisë dhe i pasqyrës se qarkullimit të llogarisë
   • Kontrollimi i detaleve për mjetet e rezervuara ne llogari apo kartele
   • Realizimi i pagesave ne mes te llogarive personale
   • Realizimi i pagesave brenda llogarive te klientëve te bankës
   • Realizimi i pagesave kombëtare
   • Realizimi i pagesave ndërkombëtare (vetëm për klientët përfitues te ruajtur fillimisht ne platformën E-banking)
   • Pagesat e faturave, siç janë: Pagesa të energjisë elektrike, ujësjellësit, doganës, tatimeve dhe kontributeve të ATK-së, etj.
   • Barazimi i borxhit te kartelave te kreditit personale dhe te huaja
   • Ndarjen e kësteve për transaksionet e realizuara me kartelën Visa Installment
   • Realizimi i mbushjeve te telefonit për operatoret Vala dhe IPKO
   • Realizimi i pagesave për paketat televizive dhe te internetit te operatorit IPKO
   • Shfaqja e planit te amortizimit te kredisë
   • Bllokimi i kartelave te kreditit dhe debitit
   • Ndryshim i limiteve te përdorimit te kartelave te debitit dhe kreditit ne ATM dhe POS
   • Aplikimi për produkte, siç janë: Kreditë, kartelat e kreditit, depozitat, ndryshim i limitit kreditor te kartelës
   • Hapjen/ndryshimin dhe mbylljen e Urdhërpagesave te përhershme
  • Çfarë mund të bëni përmes mBanking?

   • Pagesa të të gjitha llojeve të urdhërpagesave (përcaktimi dhe përdorimi i shembujve ekzistues nga aplikacioni eBanking)
   • Bilanci i llogarisë dhe detajet e transaksioneve për të gjitha llogaritë (duke përfshirë kreditë)
   • Monitorimi i transaksioneve me kartelë debiti apo krediti (të dhënat, transaksionet, obligimet)
   • Konvertimi i valutave (nga valutat e tjera në EUR)
   • Pranimi i informatave të dobishme (kontaktimi në rast nevoje, informacione të ndryshme)
   • Parametrat e aplikacionin (ndrysho fontin dhe gjuhën)
  • Përparësitë e përdorimit të mBanking

   • Qasje e sigurt dhe e shpejtë në financat tuaja, kudo dhe në çdo kohë;
   • Kurseni kohën tuaj! Angazhimet financiare ju mund ti bëni në lëvizje;
   • Mundësi për të krijuar urdhërpagesa nga çdo vend, në çdo kohë, pavarësisht orarit të punës së degës;
   • Në disa hapa, nëpërmjet telefonit tuaj celular ju mund të shikoni bilancin e llogarisë, shumën në dispozicion në kartelë ose transfertat në një llogari tjetër;
   • Zgjidhje e shkëlqyer për situata kur nuk e keni në dispozicion kompjuterin tuaj;
   • Përkrah të gjitha rrjetet e telefonisë mobile;
   • Punon edhe kur ndodheni jashtë vendit.
  • Çka është SMS Banking?

   SMS Banking është një kanal alternativ për pronarët e llogarisë dhe mbajtësit e kartelave të BPB-së për qasje në shërbime të zgjedhura bankare nëpërmjet telefonit celular duke përdorur shërbimin SMS.

   Kjo ju mundëson qasjen në llogaritë tuaja kurdo dhe kudo përderisa ka mbulim rrjeti mobil telefonik, thjeshtë përmes shërbimit të mesazheve të ofruara nga ofruesit kryesorë të shërbimeve mobile. Është si të mbani bankën në xhepin tuaj!

  • Shërbimet e ofruara përmes SMS Banking

   Shërbimet bankare që mund t’i kryeni përmes SMS Banking janë si më poshtë:

   • Bilanci me 5 transaksionet e fundit
   • Njoftimi – njoftohuni për çdo veprim debitimi apo kreditimi në llogarinë tuaj mbi një vlerë të caktuar.
   • SMS Top Up: Blini kredi të telefonisë celulare direkt nga llogaria juaj bankare duke përdorur SMS, si dhe internetin, televizionin digjital dhe paketën TV DUO dhe DUO FIX të ofruara nga IPKO.
  • Përfitimet e shërbimit SMS Banking

   Pa pagesë për regjistrim

   • Siguria: Ju do të njoftoheni për çdo debitim dhe kreditim në llogarinë tuaj mbi një vlerë të caktuar. Njoftohuni për transaksionet në llogarinë tuaj kudo dhe në çdo kohë.
   • Rehatia: Pa pritje në radhë sikurse në degë ose pranë bankomatit, për shikim të transaksioneve.
   • Kursim në kohë: Pa nevojë që të udhëtoni për në degë apo në bankomat që të mbani nën kontroll llogaritë tuaja.
   • Përditësimet: Merrni përditësime automatike për bilancin tuaj në celular.
   • Qasja: Përfitoni nga ky shërbimi kudo, dhe në lëvizje.
  • Njoftimi përmes SMS-it

   Informohuni në çdo kohë!

   Si të aktivizoj njoftimin përmes SMS-it? Vizitoni degën më të afërt të BPB-së dhe aplikoni për aktivizimin e shërbimit të njoftimit përmes SMS-it. Pas aktivizimit të këtij shërbimi, në telefonin tuaj do të pranoni njoftimet për transaksionet që ju jeni përcaktuar.

   • Pranimi i pagës në llogarinë tuaj
   • Çfarëdo transaksioni në llogarinë tuaj
   • Pagesat dhe tërheqjet me kartelë
   • Pagesa e këstit për kredi
   • Pagesa dhe tërheqje të tjera

   SMS njoftimet do ti pranoni në momentin kur ekzekutohet transaksioni.

  • SMS TOP UP VALA

   Ju mundëson mbushjen e telefonit mobil duke dërguar një SMS në 50000.

   Për mbushje të llogarisë së telefonit mobil VALA:

   • Shkruani numrin e telefonit mobil, hapësirë, shumën me të cilën doni të mbushni llogarinë dhe e dërgoni mesazhin në 50000 p.sh. “044xxxxxx 5” ose “045xxxxxx 5” (për mbushje të 5€)

   Mbushja mund të bëhet për shumat 5, 10, 15, 20 dhe 50€ *Përveç në numrin tuaj, ju mund të dërgoni mbushje edhe në telefonat e të afërmve tuaj.

  • SMS TOP UP IPKO

   Ju mundëson mbushjen e telefonit mobil, internetit dhe televizionit digjital si dhe pakot DUO TV dhe DUO FIX duke dërguar një SMS në 50000.

   • Për mbushje të llogarisë së telefonit mobil IPKO:
   • Shkruani numrin e telefonit mobil, hapësirë, shumën me të cilën doni të mbushni llogarinë dhe e dërgoni mesazhin në 50000 p.sh. “049xxxxxx 5” (për mbushje të 5€)

   Mbushja mund të bëhet prej 1 – 100€
   *Përveç në numrin tuaj ju mund të dërgoni mbushje edhe në telefonat e të afërmve tuaj.

   Për mbushje të llogarisë së telefonit fiksit IPKO:

   • Shkruani Fiks, hapësirë, numri i telefonit, hapësirë, shuma e mbushjes që dëshironi ta mbushni dhe dërgoni mesazhin në 50000 p.sh. “Fiks 038xxxxxx 5” (për mbushje të 5€)

   Për mbushje të llogarisë së internetit IPKO:

   • Shkruani Int, hapësirë, emrin e përdoruesit apo emrin e kontratës dhe dërgoni mesazhin në 50000 p.sh. “Int emri i përdoruesit”

   Për mbushje të llogarisë së televizionit IPKO:

   • Shkruani tv, hapësirë, emrin e përdoruesit apo emrin e kontratës dhe e dërgoni mesazhin në 50000 p.sh. “tv emri i përdoruesit”

   Për mbushje të llogarisë së DUO TV (televizion dhe internet) IPKO:

   • Shkruani duotv, hapësirë, emrin e përdoruesit apo emrin e kontratës dhe e dërgoni mesazhin në 50000 p.sh. “duotv emri i përdoruesit”

   Për mbushje të llogarisë së DUO (internet dhe fiks) IPKO:

   • Shkruani duifix, hapësirë, emrin e përdoruesit dhe e dërgoni mesazhin në 50000 p.sh. “duofix emri i përdoruesit”