fbpx

BPB është bankë komerciale vendore e licencuar dhe e pranishme në tregun bankar të Kosovës që nga viti 2001. Që nga atëherë jemi në rritje të vazhdueshme, zhvillim dhe mbështetje të klientelës. Fleksibiliteti, afërsia dhe kujdesi ndaj klientëve e bëjnë BPB-në të veçohet. Ne ofrojmë portfolio të gjerë të produkteve dhe shërbimeve të projektuara enkas për mbështetjen e nevojave të individëve, ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, si dhe korporatave. Qëllimi ynë strategjik është të mbështesim zhvillimin e ekonomisë dhe bizneseve kosovare prandaj fokusi ynë është të krijojmë raporte të shëndosha dhe afatgjate me klientë me besim të ndërsjellë.

Rritja dhe zgjerimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme përveç se ndihmon zhvillimin ekonomik të vendit, i mundëson BPB-së, si partnere strategjike, të krijojë hapësira për promovim dhe stabilitet afatgjatë për kapitalin vendor. Duke ofruar shërbime cilësore dhe të thjeshta për përdorim, BPB mbështetë familjet, të punësuarit dhe studentët në jetësimin e planeve dhe nevojave të tyre.

Na vizitoni në njërën nga 26 njësitë tona nëpër tërë Kosovën, për të mësuar më shumë për shërbimet e bankës së vendit si dhe për të përfituar nga produktet e disejnuara që për qëllim kanë zhvillimin e përbashkët.

Mospranim i Përgjegjësisë

Banka për Biznes Sh. A. nuk është përgjegjëse dhe në mënyrë shprehimore mohon/nuk pranon çfarëdo përgjegjësie për çfarëdo lloj dëmi që mund të rrjedh nga përdorimi, referimi dhe/apo mbështetja në cilëndo informatë që gjendet në këtë ueb faqe. Pavarësisht se informatat në këtë ueb faqe rifreksohen periodikisht, Banka për Biznes Sh. A. nuk jep çfarëdo lloj garancie që informatat e tilla janë korrekte, të kompletuara dhe/apo të freskuara. Përveç kësaj, edhe pse kjo ueb faqe mund të përmbaj lidhje që dërgojnë tek burime tjera në internet, Banka për Biznes Sh. A. nuk është përgjegjëse për përmbajtjet e pasakta, të pavërteta, shpifëse, ofenduese ose të paligjshme në burime të tilla.

Banka për Biznes Sh. A. është pronare dhe ka/posedon të drejtat e autorit mbi të gjithë përmbajtjen e kësaj ueb faqe, duke përfshirë tekstin, grafikat dhe fotografitë, përveç nëse parashihet ndryshe. Përmbajtja e kësaj ueb faqe nuk mund të kopjohet, shpërndahet, modifikohet dhe/apo ri-publikohet pa autorizimin me shkrim të Bankës për Biznes Sh. A

Misioni dhe Vizioni

Misioni i Bankës

BPB synon bashkёpunimin e besueshёm dhe afatgjatё me NVM-tё, pёr tё mbёshtetur rritjen dhe zhvillimin e tyre pёrmes produkteve dhe shёrbimeve enkas te dizajnuara, tё pёrgjegjёshme dhe inovative.

Vizioni i Bankës

Të jemi bankë e qëndrueshme për aksionaret tonë, institucion kredibil për stafin tonë dhe lidere në ofrimin e produkteve dhe shërbimeve financiare për ndërmarrje të vogla dhe të mesme në Kosovë.

BORDI I DREJTORËVE

 • Ansis Grasmanis
  Kryetar i Bordit të Drejtorëve

  Ansis Grasmanis është anëtar i Bordit të Drejtorëve që nga Tetori 2017. Ai u zgjodh si Kryetar i Bordit në Korrik 2020. Z. Grasmanis ka mbi 15 vjet përvojë pune në pozicione drejtuese. Në veçanti, ai ishte Zyrtari Kryesor Financiar dhe Zyrtari Kryesor i Riskut i “Swedbank Latvia”, Shefi i Thesarit dhe Tregjeve të Kapitalit të “SEB Latvia”. Për disa vite ai punoi si auditor në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (Londër), si dhe në zyrën e PricewaterhouseCoopers në Londër. Aktualisht, ai është drejtor i pavarur në Bordin e Drejtorëve të SHA ” First Ukrainian International Bank “, Ukrainë. Z. Grasmanis ka një diplomë Master në Matematikë nga Universiteti i Letonisë.

  Ai është anëtar i Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar – ACCA (UK), dhe mban Diplomë të Avancuar në Menaxhimin e Thesarit për Shoqatën e Thesareve të Korporatave, UK.

 • Teuta Rexhbeqaj
  Anëtare e Bordit të Drejtorëve

  Znj. Teuta Rexhbeqaj është emëruar si anëtare e pavarur e Bordit të Drejtorëve që nga korriku i vitit 2020. Përvoja profesionale e znj. Rexhbeqaj filloi në firmën e auditimit Deloitte Kosova Sh.p.k. që nga viti 2005 ku ajo arriti pozicionin e auditorit të lartë. Ajo ka punuar për auditime dhe angazhime këshilluese për gamë të ndryshme të kompanive lokale dhe ndërkombëtare duke përfshirë bankat, kompanitë e sigurimeve, institucionet mikrofinanciare, entet qeveritare, sektori publik, OJQ-të dhe subjektet e sektorit privat në tregun e Kosovës. Ajo vazhdoi më tej karrierën e saj kryesisht në sektorin bankar gati për tetë vite dhe në sektorin e sigurimeve për dy vjet. Që nga viti 2010 ajo mbajti pozicionin e Udhëheqësit të departamentit të financave në ProCredit Bank SH.A., duke qenë përgjegjëse për të menaxhuar linja të ndryshme të raportimit dhe për të mbajtur marrëdhënie profesionale si me organet rregullatore vendore ashtu edhe me Procredit Group.

  Znj. Rexhbeqaj u bashkua nga nisja e fillimit të kompanisë lokale të sigurimeve Scardian Sh.A. në pozicionin e Drejtorit të Financave ku ajo ka qenë e përfshirë në të gjitha fazat e zhvillimit të softuerit të industrisë së sigurimeve dhe duke siguruar që të gjitha kërkesat e standardeve të kontabilitetit, rregullatorit dhe taksave janë zbatuar siç duhet për secilin produkt të sigurimit. Ajo tutje vazhdoi si Zyrtare kryesore e financave në degën e bankës huaj Turkiye IS Bankasi A.S. ku ishte përgjegjëse për departamentet si financa, thesari, back office dhe TI deri në fund të vitit 2019, për të vazhduar më tej si  konsulente i pavarur. Znj. Rexhbeqaj posedon diplomën Master në Shkencat Ekonomike në fushën e Menaxhimit Financiar nga Universiteti i Osijekut, Republika e Kroacisë.

 • Visar Bytyqi
  Anëtar i Bordit të Drejtorëve

  Visar Bytyqi është emëruar Anëtar i Bordit të Drejtorëve dhe Kryesues i Komitetit të Auditimit të bankës BPB në gusht 2018. Z. Bytyqi ka punuar në pozicione të larta drejtuese për më shumë se 10 vjet në Deloitte dhe Grant Thornton. Ai ka përvojë të konsiderueshme financiare dhe audituese dhe ka ofruar shërbime për entitetet qeveritare, korporatat e listuara publike, kompanitë shumëkombëshe dhe shumë entitete të sektorit privat në Kosovë. Z. Bytyqi aktualisht është ligjërues në një nga Organizatat Profesionale të Kontabilitetit në vend dhe anëtar i Bordit të Drejtorëve në një nga korporatat më të mëdha të Kosovës.

  Përvoja e tij e mëparshme, ndër të tjera, përfshin gjithashtu anëtar i Këshillit Kosovar për Raportim Financiar, anëtar i bordit të drejtorëve dhe kryesues i komitetit të auditimit të kompanisë së parë të sigurimeve në Kosovë. Z. Bytyqi është anëtar i Association of Chartered Certified Accountants – ACCA (UK) dhe Kontabilist dhe Auditor i Çertifikuar në Kosovë. Ai ka diplomë bachelor në Menaxhment dhe Informatikë nga Universiteti i Prishtinës.

 • Kushtrim Krasniqi
  Ekspert i jashtëm në Komitetin e Auditimit

  Kushtrim Krasniqi është anëtar i jashtëm në Komitetin e Auditimit të Bankës për Biznes Sh.A që nga shkurti i vitit 2017.

  Krasniqi ka përvojë 15 vjeçare në fushën e financave dhe kontabilitetit. Ai ka shërbyer në kompani dhe organizata të ndryshme si: ICCED – Qendra Ndërkombëtare për Zhvillimin e Komunitetit dhe Ndërmarrjeve, KEP Trust – institucioni lider mikrofinanciar në Kosovë dhe Asseco SEE. Z. Krasniqi ka përvojë të vlefshme edhe me Raiffeisen Bank, ku shërbeu si Analist i Riskut Kreditor për Korporata. Aktualisht ai mban pozitën e Analistit Financiar në Misionin e USAID-it në Kosovë.

  Z. Krasniqi ka diplomuar në Financa dhe Kontabilitet për Banka në Universitetin e Prishtinës dhe ka përfunduar studimet post diplomike, në Administrim të Biznesit me fokus në Financa (MBA) nga Universiteti i Akron në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si përfitues i bursës Fulbright.

 • Arton Celina
  Kryeshef Ekzekutiv dhe anëtar bordi sipas detyrës zyrtare

  Arton Celina është emëruar Kryeshef Ekzekutiv si dhe antarë i Bordit Drejtues në Bankën për Biznes në Kosovë në Maj të vitit 2016. Karrierën bankare e filloi në Institucionin Mikrofinanciar KEP në vitin 1999, për të vazhduar në ProCredit Bank që nga viti 2002 ndërsa në vitin 2007 u bë pjesë e ekipit të TEB Bank SH.A. në Kosovë, fillimisht në cilësinë e Menaxherit Rajonal, për tu emëruar më pas si Udhëheqës i Shitjes dhe Marketingut dhe që nga viti 2013 ka mbajtur pozitën e Zëvendës Drejtorit Menaxhues në TEB Bank SH.A. në Kosovë, në segmentet e biznesit. z. Celina ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, ndërsa studimet pasuniversitare i ka përfunduar në fushën e menaxhimit në UBT dhe në vitin 2013 u doktorua në fushën e Administrimit të Biznesit nga Universiteti SMC në Zvicër.

MENAXHMENTI

Për më tepër shkarko organogramin.

 • Arton Celina
  Kryeshef Ekzekutiv dhe anëtar bordi sipas detyrës zyrtare

  Arton Celina është emëruar Kryeshef Ekzekutiv si dhe antarë i Bordit Drejtues në Bankën për Biznes në Kosovë në Maj të vitit 2016. Karrierën bankare e filloi në Institucionin Mikrofinanciar KEP në vitin 1999, për të vazhduar në ProCredit Bank që nga viti 2002 ndërsa në vitin 2007 u bë pjesë e ekipit të TEB Bank SH.A. në Kosovë, fillimisht në cilësinë e Menaxherit Rajonal, për tu emëruar më pas si Udhëheqës i Shitjes dhe Marketingut dhe që nga viti 2013 ka mbajtur pozitën e Zëvendës Drejtorit Menaxhues në TEB Bank SH.A. në Kosovë, në segmentet e biznesit. z. Celina ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, ndërsa studimet pasuniversitare i ka përfunduar në fushën e menaxhimit në UBT dhe në vitin 2013 u doktorua në fushën e Administrimit të Biznesit nga Universiteti SMC në Zvicër.

 • Artan Sadiku
  Zv. Kryeshef Ekzekutiv

  Artan Sadiku, është emëruar Zv. Kryeshef Ekzekutiv në Bankën për Biznes në Gusht të vitit 2016. Karrierën bankare e filloi në ProCredit Bank në vitin 2004 si analist kredie duke vazhduar në pozita të ndryshme menaxhuese në nivel të degës dhe zyrës qendrore, për tu emëruar në vitin 2014 si Udhëheqës i Departamentit të Biznesit. Në vitin 2015, z. Sadiku iu bashkua bankës TEB SH.A në Kosovë si Udhëheqës i Departamentit të NVM-ve për tu promovuar në Udhëheqës të Divizionit të NVM-ve me fokus të veçantë në zhvillimin e biznesit të NVM-ve dhe kolektimit e kredive jo performuese. z. Sadiku ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës ndërsa ka përfunduar studimet Master në Universitetin e Ljublanës, në Slloveni. Ai është diplomuar edhe në Akademinë rajonale të ProCredit Bank. Z.Sadiku është aktualisht kandidat për doktoraturë në Shkollën Ndërkombëtare për Studime Sociale dhe të Biznesit (ISSBS) në Celje, Slloveni.

 • Gazmend Rrustemi
  Zv. Kryeshef Ekzekutiv

  Gazmend Rrustemi është emëruar zv. Kryeshef Ekzekutiv në Bankën për Biznes në Prill të vitit 2017. Karrierën bankare e filloi në ProCredit Bank në vitin 2006 si Auditor i Brendshëm, për të vazhduar në pozita të ndryshme specialiste deri në emërimin e tij si zv. Drejtor në Departamentin e Auditimit të Brendshëm në vitin 2009 dhe pastaj Drejtor në Departamentin e Auditimit të Brendshëm në vitin 2010. Në vitin 2012 u emërua Menaxher i Lartë, pjesë e Bordit Menaxhues të zgjeruar, dhe gjatë viteve ka qenë përgjegjës për fushat e pagesave dhe operacioneve, TI-se, shërbimet e përgjithshme, biznesin me klientë individualë, shërbimin e klientëve, kartelat dhe shërbimet elektronike, si dhe zhvillimin e produkteve. Duke filluar nga vitit 2014, z. Rrustemi ka ushtruar edhe funksionin e Anëtarit të Bordit të Auditimit të Brendshëm në ProCredit Bank në Sarajevë. z. Rrustemi ka diplomuar në Fakultetin e Inxhinierisë Kompjuterike në Universitetin e Prishtinës. Ai është diplomuar edhe në Akademinë ProCredit në Fuerth, Gjermani.

Raportet Financiare

Kodi i etikës

Banka për Biznes është e angazhuar në standardet më të larta të sjelljes etike dhe profesionale. Kodi i Etikës së BPB-së përcakton parimet dhe praktikat themelore të punës, sjelljes profesionale dhe personale të cilat të gjithë punonjësit e bankës. Menaxhmenti Ekzekutiv dhe Bordi i Drejtorëve duhet t’i adaptojnë dhe të mbështeten në këto standarde.

Kodi i Etikës ka për qëllim të udhëzojë sjelljen tonë për të nxitur integritetin dhe besimin e publikut. Parimet dhe standardet e përmbledhura në këtë Kod, përshkruajnë të gjitha aktivitetet tona dhe marrëdhëniet me bashkëpunëtorët tonë, përfshirë klientët, kolegët, aksionarët, furnitorët, rregullatorët, partnerët e biznesit dhe gjithë shoqërinë.

Këto parime dhe standarde formojnë themelin për të gjitha politikat, udhëzimet dhe procedurat e BPB-së, të cilat janë në linjë me praktikat ndërkombëtare. Gjithsesi, Kodi nuk mund të adresojë çdo situatë me të cilën banka përballet, mirëpo synon që të vendos themelet bazë të sjelljes sonë në raport me publikun.

Kodi i Etikës përmbushet edhe nga procedurat, udhëzimet e brendshme si dhe ligjet e rregulloret ne fuqi, për të siguruar që të gjithë punonjësit veprojnë me integritet dhe ndershmëri në të gjitha aspektet dhe janë përgjegjës për veprimet e tyre. Kodi i Etikës së BPB-së, është korniza që përcakton standardin e qartë të sjelljes që duhet t’i përmbahemi të gjithë, gjithmonë duke ruajtur besimin e palëve të interesuara

Për të shikuar kodin e etikës klikoni këtu 

Ftesat për Ofertë

BPB ju fton të përgjigjeni në ftesat e hapura për ofertë të cilat publikohen edhe në gazetat ditore

Pronat në shitje

Informohuni për pronat e fundit të shpallura në shitje

Kontakti

BPB punon të jetë e qasshme nga ju në kanale të ndryshme të komunikimit, aty dhe atëherë kur juve ju nevojitet.

  BPB Junior

  Programi BPB Junior

  Ndërtoni të ardhmen tuaj duke bërë ambiciet tuaj realitet dhe filloni karrierën në një vend ku mund të mësoni nga më të mirët

   

  Të mësuarit nuk përfundon me diplomim!

   

  BPB Junior ofron mundësi të angazhimit të të rinjëve në trajnim dhe përgatitje profesionale nga stafi i bankës të specializuar në fusha të ndryshme të industrisë, për 3 – 4 muaj në mënyrën më të mirë për të filluar karrierën tuaj.
  Rotacioni në fusha të shumta është pjesë kryesore e programit dhe përmes punës në ekipe të ndryshme, ju do të mësoni në lidhje me tregjet financiare, atë që ne u ofrojmë klientëve dhe operacionet tona të përditshme.

  Të rinjëve në BPB Junior të cilët me sukses kalojnë fazat e trajnimit, do të iu mundësohet puna praktike në degë/departamentet e bankës, si dhe ky program mund të shërbejë si një urë lidhëse për tu bërë pjesë e bankës sonë.

   

  Apliko online