fbpx

BPB është bankë komerciale vendore e licencuar dhe e pranishme në tregun bankar të Kosovës që nga viti 2001. Që nga atëherë jemi në rritje të vazhdueshme, zhvillim dhe mbështetje të klientelës. Fleksibiliteti, afërsia dhe kujdesi ndaj klientëve e bëjnë BPB-në të veçohet. Ne ofrojmë portfolio të gjerë të produkteve dhe shërbimeve të projektuara enkas për mbështetjen e nevojave të individëve, ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, si dhe korporatave. Qëllimi ynë strategjik është të mbështesim zhvillimin e ekonomisë dhe bizneseve kosovare prandaj fokusi ynë është të krijojmë raporte të shëndosha dhe afatgjate me klientë me besim të ndërsjellë.

Rritja dhe zgjerimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme përveç se ndihmon zhvillimin ekonomik të vendit, i mundëson BPB-së, si partnere strategjike, të krijojë hapësira për promovim dhe stabilitet afatgjatë për kapitalin vendor. Duke ofruar shërbime cilësore dhe të thjeshta për përdorim, BPB mbështetë familjet, të punësuarit dhe studentët në jetësimin e planeve dhe nevojave të tyre.

Na vizitoni në njërën nga 26 njësitë tona nëpër tërë Kosovën, për të mësuar më shumë për shërbimet e bankës së vendit si dhe për të përfituar nga produktet e disejnuara që për qëllim kanë zhvillimin e përbashkët.

Politika e privatësisë

Banka për Biznes Sh. A. nuk është përgjegjëse dhe në mënyrë shprehimore mohon/nuk pranon çfarëdo përgjegjësie për çfarëdo lloj dëmi që mund të rrjedh nga përdorimi, referimi dhe/apo mbështetja në cilëndo informatë që gjendet në këtë ueb faqe. Pavarësisht se informatat në këtë ueb faqe rifreksohen periodikisht, Banka për Biznes Sh. A. nuk jep çfarëdo lloj garancie që informatat e tilla janë korrekte, të kompletuara dhe/apo të freskuara. Përveç kësaj, edhe pse kjo ueb faqe mund të përmbaj lidhje që dërgojnë tek burime tjera në internet, Banka për Biznes Sh. A. nuk është përgjegjëse për përmbajtjet e pasakta, të pavërteta, shpifëse, ofenduese ose të paligjshme në burime të tilla.

Banka për Biznes Sh. A. është pronare dhe ka/posedon të drejtat e autorit mbi të gjithë përmbajtjen e kësaj ueb faqe, duke përfshirë tekstin, grafikat dhe fotografitë, përveç nëse parashihet ndryshe. Përmbajtja e kësaj ueb faqe nuk mund të kopjohet, shpërndahet, modifikohet dhe/apo ri-publikohet pa autorizimin me shkrim të Bankës për Biznes Sh. A

Mission and Vision

Bank mission

BPB seeks credible and long-term cooperation with SMEs to support their growth and development through specifically designed, responsive and innovative products and services.

Bank vision

To be a stable bank for our stakeholders, a credible institution for our staff and a leader in providing financial products and services to small and medium enterprises in Kosovo.

Menaxhmenti

Për më tepër shkarko organogramin. Struktura organizative

 • Emri dhe mbiemri: Arton Celina
  Pozita: Kryeshef ekzekutiv

  Arton Celina është emëruar Kryeshef Ekzekutiv si dhe antarë i Bordit Drejtues në Bankën për Biznes në Kosovë në Maj të vitit 2016. Karrierën bankare e filloi në Institucionin Mikrofinanciar KEP në vitin 1999, për të vazhduar në ProCredit Bank që nga viti 2002 ndërsa në vitin 2007 u bë pjesë e ekipit të TEB Bank SH.A. në Kosovë, fillimisht në cilësinë e Menaxherit Rajonal, për tu emëruar më pas si Udhëheqës i Shitjes dhe Marketingut dhe që nga viti 2013 ka mbajtur pozitën e Zëvendës Drejtorit Menaxhues në TEB Bank SH.A. në Kosovë, në segmentet e biznesit. z. Celina ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, ndërsa studimet pasuniversitare i ka përfunduar në fushën e menaxhimit në UBT dhe në vitin 2013 u doktorua në fushën e Administrimit të Biznesit nga Universiteti SMC në Zvicër.

 • Emri dhe mbiemri: Artan Sadiku
  Pozita: Zv. Kryeshef ekzekutiv

  Artan Sadiku, është emëruar Zv. Kryeshef Ekzekutiv në Bankën për Biznes në Gusht të vitit 2016. Karrierën bankare e filloi në ProCredit Bank në vitin 2004 si analist kredie duke vazhduar në pozita të ndryshme menaxhuese në nivel të degës dhe zyrës qendrore, për tu emëruar në vitin 2014 si Udhëheqës i Departamentit të Biznesit. Në vitin 2015, z. Sadiku iu bashkua bankës TEB SH.A në Kosovë si Udhëheqës i Departamentit të NVM-ve për tu promovuar në Udhëheqës të Divizionit të NVM-ve me fokus të veçantë në zhvillimin e biznesit të NVM-ve dhe kolektimit e kredive të shlyera. z. Sadiku ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës ndërsa ka përfunduar studimet Master në Universitetin e Ljublanës, në Slloveni. Ai është diplomuar edhe në Akademinë rajonale të ProCredit Bank.

 • Emri dhe mbiemri: Gazmend Rrustemi
  Pozita: Zv. Kryeshef ekzekutiv

  Gazmend Rrustemi është emëruar zv. Kryeshef Ekzekutiv në Bankën për Biznes në Prill të vitit 2017. Karrierën bankare e filloi në ProCredit Bank në vitin 2006 si Auditor i Brendshëm, për të vazhduar në pozita të ndryshme specialiste deri në emërimin e tij si zv. Drejtor në Departamentin e Auditimit të Brendshëm në vitin 2009 dhe pastaj Drejtor në Departamentin e Auditimit të Brendshëm në vitin 2010. Në vitin 2012 u emërua Menaxher i Lartë, pjesë e Bordit Menaxhues të zgjeruar, dhe gjatë viteve ka qenë përgjegjës për fushat e pagesave dhe operacioneve, TI-se, shërbimet e përgjithshme, biznesin me klientë individualë, shërbimin e klientëve, kartelat dhe shërbimet elektronike, si dhe zhvillimin e produkteve. Duke filluar nga vitit 2014, z. Rrustemi ka ushtruar edhe funksionin e Anëtarit të Bordit të Auditimit të Brendshëm në ProCredit Bank në Sarajevë. z. Rrustemi ka diplomuar në Fakultetin e Inxhinierisë Kompjuterike në Universitetin e Prishtinës. Ai është diplomuar edhe në Akademinë ProCredit në Fuerth, Gjermani.

Raportet Financiare

Mission and Vision

Bank mission

BPB seeks credible and long-term cooperation with SMEs to support their growth and development through specifically designed, responsive and innovative products and services.

Bank vision

To be a stable bank for our stakeholders, a credible institution for our staff and a leader in providing financial products and services to small and medium enterprises in Kosovo.

Kodi i etikës

Banka për Biznes është e angazhuar në standardet më të larta të sjelljes etike dhe profesionale. Kodi i Etikës së BPB-së përcakton parimet dhe praktikat themelore të punës, sjelljes profesionale dhe personale të cilat të gjithë punonjësit e bankës. Menaxhmenti Ekzekutiv dhe Bordi i Drejtorëve duhet t’i adaptojnë dhe të mbështeten në këto standarde.

Kodi i Etikës ka për qëllim të udhëzojë sjelljen tonë për të nxitur integritetin dhe besimin e publikut. Parimet dhe standardet e përmbledhura në këtë Kod, përshkruajnë të gjitha aktivitetet tona dhe marrëdhëniet me bashkëpunëtorët tonë, përfshirë klientët, kolegët, aksionarët, furnitorët, rregullatorët, partnerët e biznesit dhe gjithë shoqërinë.

Këto parime dhe standarde formojnë themelin për të gjitha politikat, udhëzimet dhe procedurat e BPB-së, të cilat janë në linjë me praktikat ndërkombëtare. Gjithsesi, Kodi nuk mund të adresojë çdo situatë me të cilën banka përballet, mirëpo synon që të vendos themelet bazë të sjelljes sonë në raport me publikun.

Kodi i Etikës përmbushet edhe nga procedurat, udhëzimet e brendshme si dhe ligjet e rregulloret ne fuqi, për të siguruar që të gjithë punonjësit veprojnë me integritet dhe ndershmëri në të gjitha aspektet dhe janë përgjegjës për veprimet e tyre. Kodi i Etikës së BPB-së, është korniza që përcakton standardin e qartë të sjelljes që duhet t’i përmbahemi të gjithë, gjithmonë duke ruajtur besimin e palëve të interesuara

Për të shikuar kodin e etikës klikoni këtu 

Ftesat për Ofertë

BPB ju fton të përgjigjeni në ftesat e hapura për ofertë të cilat publikohen edhe në gazetat ditore

Pronat në shitje

Informohuni për pronat e fundit të shpallura në shitje

Karriera

BPB synon që të jetë vend atraktiv i punës ku performuesit më të mirë vlerësohen dhe zhvillohen në karrierë.

Ne promovojmë ambient sfidues të punës si dhe inkurajojmë punën ekipore, me qëllim rritjen e produktivitetit dhe krijimin e energjisë pozitive në vendin e punës.

Vlerat dhe parimet tona si integriteti, transparenca, energjia pozitive dhe puna ekipore, respektohen dhe mbrohen nga të gjithë të punësuarit me qëllimin e vetëm ofrimin e shërbimeve sa më cilësore ndaj klientëve.

BPB ofron mundësi të barabarta punësimi për të gjithë të interesuarit të cilët besojnë në vlerat tona, janë të gatshëm të marrin përgjegjësi dhe besojnë në rëndësinë e punës ekipore!

Bëhuni pjesë e ekipit tonë, duke aplikuar në pozitat e hapura!

Kontakti

BPB punon të jetë e qasshme nga ju në kanale të ndryshme të komunikimit, aty dhe atëherë kur juve ju nevojitet.

  BPB Junior

  Programi BPB Juniors

  Programi BPB Juniors ofron mundësi të angazhimit të të rinjëve të cilët kanë për qëllim fillimin e karrierës së tyre në një bankë në zhvillim. Banka është e përkushtuar që me programin BPB Juniors të ju hap dyert shumë të rinjëve të talentuar, për tu zhvilluar profesionalisht në sistemin bankar

  BPB Juniors, përmes stafit të bankës të cilët janë të specializuar në fusha të ndryshme të sistemit bankar si dhe me angazhimin e Profesorëve nga Universitete, do të ofrojë trajnime profesionale në fushën e sistemit bankar si dhe trajnime në fushën e aftësive anlitike. Përveç tjerash, programi do të ofrojë mundësi të vijimit të praktikës për studentë, pas përfundimit të pjesës së trajnimeve.