Page 1 of 19
KUSHTET DHE AFATET E PËRGJITHSHME PËR MARRËDHËNIEN BANKARE
Këto kushte dhe afate përcaktojnë marrëdhënien afariste lidhet nga Banka për Biznes SH.A., kompani
aksionare, e regjistruar Republikën e Kosovës, me numër biznesit 70062470 dhe numër unik
identifikues 810485971 dhe adresë Rr. Ukshin Hoti, Nr. 128, Prishtinë, Republika e Kosovës (në tekstin e
mëposhtëm dhe nëgjitha kushtet plotësuese e quajtur "Banka") dhe Klienti, individ, biznes ose në rast
llogarisë së përbashkët, individët privat, të dhënat e të cilëve janë të specifikuara në formularin/ aplikacionin
për Shërbime Bankare (në tekstin e mëposhtëm dhe në të gjitha kushtet plotësuese i quajtur "Klienti").
Raportet afariste ndërmjet Bankës dhe klientëve të saj lidhen me vullnet të lirë në bazë të/dhe të qeverisura
nga këto kushte dhe afate, duke përfshirë produktin dhe shërbimin cilin e përdor Klienti: (1) aplikacioni për
një produkt ose shërbim, (2) çmimoret, tarifat, taksat dhe normat e interesit zbatohen për
produktet/shërbimet e Klientit, (3) kushte tjera, limite, njoftime, marrëveshje ose informacion i është
dhënë ose do t'i jepet Klientit dhe janë zbatueshme për produktet ose shërbimet do t’i përdorë
Klienti. Një kopje e këtij dokumenti mund t’i jepet klientit dhe e njëjta po ashtu prezantohet në degët tona si
dhe mund shkarkohet edhe nga faqja e internetit e bankës www.bpbbank.com. Nëse Klienti ka pyetje
shtesë ose ka nevoja të veçanta, të tilla si pengesa në lexim, për lehtësim më të qasshëm dhe për informata
shtesë, informacioni i dhënë këtu do të jetë dispozicion të Klientit në çdo kohë edhe përmes qendrës sonë
të thirrjeve në tel. +383 (0) 38 62 06 20 ose Klienti mund ta vizitojë ndonjë nga degët e Bankës gjatë orarit të
punës. Nëse një pjesë e kushteve dhe afateve është e pazbatueshme për shkak të një kërkese të kërkuar me
ligj, kjo nuk do të ndikojë në pjesën tjetër të kushteve dhe afateve të cilat edhe me tutje mbeten në fuqi.
Banka mund t’i ndryshojë këto kushte dhe afate çdo kohë me vendim brendshëm mënyrë t’i
marrë parasysh ndryshimet dhe jetë përputhje plotë me kornizën legjislative dhe rregullatorin ose
ndryshimet politikat e saj biznesit. Çdo ndryshim i tillë do njoftohet për Klientët paktën 30 ditë
para datës kur ndryshimi hyn fuqi, megjithatë, një periudhë e shkurtër njoftimi mund imponohet
me ligj ose me kërkesat rregullative, autoritete tjera tilla si gjykatat, Banka Qendrore e Kosovës ose
rrethana të tjera përtej kontrollit të bankës. Ndryshimet do konsiderohen se kanë qenë të miratuara nga
Klienti, nëse Banka nuk merr vërejtje ose njoftim me shkrim përpara datës kur ndryshimi hyn në fuqi.
Përkufizimet:
Afatet dhe kushtet e mëposhtme do kenë kuptimet e përcaktuara poshtë, rveç nëse konteksti e
kërkon ndryshe.
Autoriteti Banka Qendrore e Kosovës, ministritë e qeverisë, agjencitë, policia, gjykatat ose
agjencitë e tjera të pavarura në Kosovë.
Banka Banka për Biznes e cila është kompani aksionare e regjistruar në Republikën e Kosovës me
numër regjistrimit biznesit 70062470 dhe numër unik identifikues 810485971, pasardhësit e saj
ose personat e caktuar nga ajo.
Ditë e punës - do të thotë dita kur zyra qendrore e bankës ose degët e saj janë të hapura për punë.
Dega (degët) - do thotë zyrë (zyrat) e degës BPB-së, shpërndara tërë Republikën e
Kosovës.
Klienti - do të thotë konsumatori ose klienti, i cili mund të jetë edhe individ edhe biznes.
ATM (Automated Teller Machine) nënkupton makinën elektronike në të cilën pranohen kartelat
e bankës për të kryer transaksione të tilla si tërheqje/deponim të parave të gatshme dhe pagesa, të
cilat operohen nga Banka ose nga kompani të kontraktuara nga Banka.
POS terminali - nënkupton cilindo terminal pikës shitjes cilësdo bankë, një pajisje
elektronike për pagesë në një dyqan tregtar, ku klienti paguan për mallrat ose shërbimet nëpërmjet
përdorimit Kartelës debitit ose Kartelës kreditit, direkt i transferon dhe i transmeton
gjitha informatat lidhje me transaksionin dhe automatikisht i debiton fondet nga llogaria e
mbajtësit apo limiti i aprovuar i kartelës përmes sistemit informativ bankar;
Kartelë Kartelë plastike e lëshuar nga banka e cila mund të jetë Kartelë e debitit ose kreditit.
Kartelë e debitit Kartela e debitit i referohet kartelës së shtypur plastike në pronësi të Bankës (që
tekstin e mëtejmë këtë Marrëveshje do quhet "Kartelë e debitit"), e cila mund përdoret
nga mbajtësi i Kartelës debitit për tërheqjen/deponimin e parave gatshme nga/në ATM,
Page 2 of 19
pagesën e mallrave dhe shërbimeve gjitha pikat e shitjes (pajisjet e POS-it),si dhe pagesat ne
internet.
Kartelë e kreditit Kartela e kreditit i referohet kartelës shtypur plastike pronësi Bankës
(që tekstin e mëtejmë këtë Marrëveshje do quhet "Kartelë e kreditit"), e cila mund
përdoret nga mbajtësi i Kartelës së kreditit për tërheqjen e parave të gatshme nga ATM-i, pagesën e
mallrave dhe shërbimeve të gjitha pikat e shitjes (pajisjet e POS-it), si dhe pagesat ne internet. Për
dallim nga kartela e debitit, kjo kartelë lejon kryerjen e transaksioneve mbi gjendjen e llogarisë
bankare d.m.th me kredi dhe sipas limitit te aprovuar paraprakisht nga Banka.
Veçoria “Pa kontakt” - mundëson realizimin e pagesave pa kontakt që realizohen ne pika të shitjes
(POS) vetëm duke e ofruar kartelën dhe pa e shtypur PIN-in, apo Bankomate duke e ofruar
kartelën dhe vendosur PIN-in, deri një vlerë caktuar. Blerjet e tilla mund realizohen tek
gjithë tregtaret japajisur me shenjën “Pagesa Shpejta” dhe kanë vendosur shenjën e
VISA dhe “Contactless”.
PIN Kodi - numri personal i identifikimit për kartela.
Llogaritja e Interesit: Interesi do llogaritet mbi gjendjen ditore. Mënyra e llogaritjes se interesit
është: gjendja ditore x norma vjetore/365 (ose 366 për vitin e brishte). Interesi do te paguhet ne
llogarinë rrjedhëse te klientit, prej nga do te zbritet tatimi sipas legjislacionit ne fuqi.
1. LLOGARITË BANKARE
1.1 Këto kushte dhe afate përgjithshme zbatohen për gjitha llogaritë individuale dhe biznesore i ka
klienti si dhe shërbimet bankare ofruara nga Banka, si dhe shërbimet, përveç nëse klientit i janë dhënë
kushte specifike në lidhje me llogarinë ose shërbimin.
1.2 Nga pranimi i çfarëdo dokumenti lidhur me shërbimet bankare (si: marrëveshja për hapje llogarisë dhe
të gjitha dokumentet e tjera përcjellëse) klienti obligohet ti lexoj ato dhe në rast të mospajtimit me kushtet e
përcaktuara mund te kërkoj anulimin e tyre. Nëse kërkesa për hapje llogarisë anulohet, Klienti duhet t’i
paguajë tarifat e përcaktuara bazë çmimores. Disa shërbime veçanta llogarive nuk mund
anulohen ose mund të anulohen me një pagesë të llojit të dënimit, nëse banka ka bërë angazhime me palët
e treta, për shembull bonot, letrat e kreditit, depozitat e afatizuara, transferet, etj.
1.3 Kushtet dhe afatet e përgjithshme mëposhtme zbatohen për klientë individual dhe biznesit Bankës
cilat do konsiderohen si pjesë përbërëse e lexuar dhe e kuptuar nga Klienti në momentin e hapjes
llogarisë bankare, produkteve kreditore dhe shërbimeve tjera.
2. Kushtet për hapje të llogarisë
2.1 Llogaritë bankare do të hapen duke u nënshkruar marrëveshja për hapjen e llogarisë me mbledhjen e
gjitha informatave dhe dokumenteve te kërkuara nga Banka. Nëse ka kushte cilat nuk janë përmbushur
nga aplikuesi apo ka ndonjë pengesë ligjore, llogaria bankare nuk mund të aprovohet që të hapet. Të drejtën
për hapje llogarisë e ka çdo person ka mbushur moshën 16 vjeçare, ndërsa drejtën për produkte
kreditore personi mbi moshën 18 vjeçare, gjithmonë duke plotësuar gjitha kërkesat e tjera ligjore dhe
procedurat e brendshme të bankës.
2.2 Llogaritë mund të përdoren vetëm për veprimtari që janë të ligjshme. Klienti nuk ka të drejtë që të kryejë
pagesa nga llogaria e hapur Bankë, për punë amorale dhe kundërligjore siç janë: lojërat e bixhozit dhe
pagesat për shërbime e mallra, qarkullimi i cilave me ligj është i ndaluar. Kur Klienti përdor llogarinë për
aktivitete ose për depozituar fonde nga aktiviteti një vend tjetër, atëherë aktiviteti po ashtu duhet
jetë i ligjshëm edhe në atë vend.
2.3 Klienti duhet t’i përmbushë kriteret e bankës për tu shërbyer me produktet e Bankës. Nëse kriteret e
kualifikimit ndryshojnë pasi klienti ka hapur llogarinë dhe ai nuk i plotëson kriteret e vendosura,
atëherë Banka do ta njoftojë klientin lidhur me ndryshimet sipas këtyre afateve dhe kushteve dhe do ta
rishikojë të drejtën e tij për ta vazhduar mbajtjen e llogarisë.
2.4 Nëse Klienti ka një llogari, Banka do ta shqyrtojë periodikisht atë dhe qoftë se Banka vëren se aktivitetet
e llogarisë nuk janë përputhje me Kushtet dhe afatet ose nuk janë kryer transaksione në llogari për një
periudhë të caktuar kohore, Banka mund ta ndryshojë statusin e llogarisë së klientit ose në rast të aktivitetit
të dyshimtë ta pezullojë ose edhe ta mbyllë atë deri në njoftim të mëtejshëm.
2.5 Klienti nuk duhet t’i lejojë tjerët ta përdorin llogarinë e tij, përveç kur këta persona janë të njohur për
Bankën si të autorizuar me nivele të cilat i vendosë klienti si pronar i asaj llogarie.
Page 3 of 19
2.6 Ngarkesat që Banka i zbaton në llogarinë e Klientit, Klientit do t‘i bëhen të ditura nga momenti kur e hap
llogarinë ose do t’i bëhen të ditura/vihen dispozicion kur ta përdorë një shërbim caktuar. Tarifat
standarde janë gjithashtu në dispozicion në secilën degë dhe mund të kërkohen nga secili punëtor i Bankës
ose përmes faqes internetit www.bpbbank.com. Ngarkesat ose pagesat do debitohen nga llogaria
bankare e klientit (nëse nuk ka fonde të mjaftueshme atëherë kjo shumë do të rezervohet ose do ndalet
nga ndonjë llogari tjetër bankare klienti ka Bankë). gjitha këto lëvizje do paraqiten pasqyrën
bankare të klientit.
2.7 Banka ka drejtë t’i përmirësojë dhënat personale pa aprovim paraprak te klientit nëse nga
dokumentet e ofruara nga vetë klienti shihet se ka mospërputhje në shënime.
2.8 (Pronari kryesor përfitues) - Ligji kundër pastrimit te parave dhe financimit terrorizmit i obligon
bankat për të kryer një sërë detyrimesh të identifikimit të klientit. Një obligim i tillë konsiston në identifikimin
e pronarit kryesor përfitues (UBO) të klientëve të tyre. Çdo pronar i biznesit që hap llogari në Bankë duhet ta
plotësojë dhe firmosë formularin përkatës, duke bërë këtë mënyrë lehtë identifikimin e pronarit
kryesor, por edhe nëse pronarët e biznesit nuk janë pronarë përfitues këtij biznesi, atëherë ai duhet
identifikohet dhe të plotësohet formulari në fjalë.
2.9 Klientët rezultojnë me shtetësi amerikane duke u bazuar marrëveshjen e Aktit për
Pajtueshmëri Tatimore për Llogaritë e Huaja FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), gjithë klientët
e Bankës janë obliguar nëse kanë shtetësi amerikane, green card ose janë taksapagues amerikan
shpalosin informatat e kërkuara.
3. Llojet e llogarive
3.1 Llogaria rrjedhëse - është llogari për transaksione që nuk krijon interes, cilën Klienti mund ta përdorë
për çdo transaksion, duke përfshirë tërheqje parave gatshme, urdhërpagesa, dhe gjitha produktet
dhe shërbimet e Bankës klienti zgjedh për t’i mardo të jenë lidhura me këtë llogari. Nëse Banka i lejon
klientit dhe nënshkruhen Kushte Plotësuese ose marrëveshje e veçantë, Klienti mund të tërheqë edhe shuma
tejkalojnë gjendjen nga llogaria rrjedhëse. paktën një llogari rrjedhëse mbetet aktive gjatë
marrëdhënies afariste dhe nuk mund të mbyllet deri sa të jenë përfunduar të gjitha detyrimet dhe obligimet
e bankës dhe klientit. Mbyllja e të gjitha llogarive rrjedhëse nënkupton përfundimin e marrëdhënieve afariste
me bankën e në këtë rast edhe pavlefshmërinë e çfarëdo kartele që klienti mund ta ketë në shfrytëzim.
3.2 Llogaria për fëmijë - Llogaria për fëmijë është llogari e kursimit, e hapur nga njëri ose të dy prindërit ose
kujdestari ligjor i fëmijës. Të gjitha kushtet dhe afatet e zbatueshme për llogari të kursimit janë gjithashtu të
zbatueshme për llogari fëmijës, përveç nëse është përcaktuar ndryshe kushtet plotësuese. Llogaria
menaxhohet nga ana e prindit (prindërve) ose përfaqësuesit ligjor deri sa fëmija është i mitur dhe madje
edhe pasi të hyjë në moshë madhore nëse e humb aftësinë për të vepruar, për të cilën prindi ose kujdestari
ligjor duhet ta informojë bankën paraprakisht. momentin fëmiu kalon moshën e mitur, prindi obligohet
të paraqitet në bankë në mënyrë qe te definohet pronësia e llogarisë.
3.3 Llogaritë e përbashkëta - Llogaritë e përbashkëta ja llogari qe "menaxhohen bashkërisht" nga
mbajtësit e llogarisë. Te llogaria menaxhohet bashkërisht kërkohet autorizim nga gjithë mbajtësit e
regjistruar llogarisë përpara se iniciohet çfarëdo veprimi ne llogari. Përderisa mbajtësit e llogarisë
përbashkët ta njoftojnë Bankën me shkrim për pjesët e tyre llogari, Banka do jetë e autorizuar
konsiderojë se të gjithë mbajtësit e llogarisë së përbashkët kanë pjesë të barabartë në llogari dhe të veprojë
përputhje me rrethanat. Mbajtësit e llogarisë përbashkët janë bashkërisht dhe individualisht përgjegjës
për fondet i kanë borxh Bankës derisa Banka merr njoftimin se mbajtësi i llogarisë përbashkët ka
pushuar të ketë pjesë të përgjegjësisë për atë llogari dhe Banka pajtohet me heqjen e tij/saj.
3.4 Llogaritë në valuta tjera dhe jo në Euro- Llogaritë mund hapen edhe valuta tjera përvvalutës
euro. Për këto llogari zbatohen afatet dhe kushtet si për llogaritë në euro. Kur Klienti realizon një transaksion
valutë huaj, si p.sh. duke përdorur Kartelën e debitit ose kreditit, Banka do ta konvertojë atë euro
me kursin e këmbimit në ditën kur ndodh transaksioni si dhe mund të zbatojë tarifë.
3.5 Llogaritë e kursimit dhe llogaritë e depozitave të afatizuara
3.5.1 Llogaria e kursimit nuk mund të përdoret për transaksione ditore përveç që klienti mund të pranojë
depozita kohë pas kohe ose të rregullta përmes urdhrit në llogarinë e tij kursimit. Interesi do llogaritet
ne baza ditore mbi depozitat duke filluar nga dita e ardhshme Nëse klienti tërheq fonde, nuk do t’i
përllogaritet interesi për atë shumë. Banka do ta ndalë tatimin mbi interesin e klientit përveç nëse Klienti
mund ta dokumentojë se është i përjashtuar nga tatimi sipas ligjit. Shuma e interesit fituar dhe shuma e