Pozita:

Specialist i Sektorit të Raportimit (m/f)

Qyteti:

Prishtinë

Afati i aplikimit:

31/03/2023

Specialist i Sektorit të Raportimit (m/f)

Kompetencat:

 • Diplomë Universitare në Financa, Kontabilitet, Matematikë Financiare, apo të ngjashme;
 • Përvojë pune në fushën e financave prej të paktën tri (3) vite;
 • Përvoja në sektorin bankar përbën avantazh;
 • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit dhe prezantimit;
 • Aftësi të shkëlqyeshme numerike, analitike dhe të zgjidhjes së problemeve;
 • Niveli mesatar i Gjuhës Angleze dhe përdorimit të paketës së Microsoft Office

Përshkrimi i vendit të punës:

 • Asiston në përgatitjen dhe raportimin mujor, tremujor dhe gjashtëmujor për Bankën Qendrore të Kosovës;
 • Përgjegjës për përgatitjen dhe raportimin mujor të Treguesve Kyç Financiar për Bankën Qendrore të Kosovës;
 • Përgatit raportin tremujor statistikor të Shoqatave të Bankave;
 • Asiston dhe ndihmon në përgatitjen e raporteve të brendshme financiare;
 • Përgatit pasqyrat financiare mujore për aksionaret;
 • Asiston në përgatitjen dhe raportimin e raporteve tremujore për Fondin e Sigurimit të Depozitave;
 • Përgjegjës për përgatitjen e raportit te likuiditetit;
 • Merr pjesë në përgatitjen e politikave dhe procedurave të brendshme;
 • Asiston në përgatitjen e informacioneve të kërkuara nga auditorët e jashtëm;
 • Asiston në përgatitjen e raportit vjetor të auditimit;
 • Asiston edhe punë të tjera në kuadër të Sektorit të Raportimit Financiar sipas udhëzimeve nga menaxheri i sektorit;
 • Kryen edhe punë të tjera sipas kërkesës së Udhëheqësit të Departamentit;

Procedura e aplikimit:

Plotësoni formën për aplikim online. Pas seleksionimit të dokumentacionit do të ftohen vetëm kandidatët të cilët do të hyjnë në listën e ngushtë. Siguria e të dhënave dhe parimet e privatësisë janë të rëndësishme për ne. Ne do t’i trajtojmë të dhënat e juaja me konfidencialitet të plotë.

Afati i aplikimit është deri me datë: 31 mars 2023.

Për ne

BPB është bankë komerciale vendore e licencuar dhe e pranishme në tregun bankar të Kosovës që nga viti 2001. Ne ofrojmë portfolio të gjerë të produkteve dhe shërbimeve të projektuara enkas për mbështetjen e nevojave të individëve, ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, si dhe korporatave. Jemi bashkëpunues, miqësor, dhe kemi ambient gjithëpërfshirës, të ndryshëm dhe të respektueshëm. Ne mbështesim zhvillimin e karrierës tuaj dhe balancimin e punës me jetën personale. Bashkohu ekipës sonë!

Deklarata e politikës

BPB është punëdhënës i mundësive të barabarta. Ne respektojmë dhe trajtojmë çdo individ njëjtë duke respektuar kulturat e ndryshme, perspektivat, aftësitë dhe eksperiencat në vendin e punës si dhe gjatë procesit të punësimit.

Procedura e aplikimit

Pas seleksionimit të dokumentacionit do të ftohen vetëm kandidatët të cilët do të hyjnë në listën e ngushtë. Siguria e të dhënave dhe parimet e privatësisë janë të rëndësishme për ne. Ne do t’i trajtojmë të dhënat e juaja me konfidencialitet të plotë.