Pozita:

Këshilltar për klientë biznesi NVM (m/f) – Dega Gjilan

Qyteti:

Gjilan

Afati i aplikimit:

19/09/2021

Këshilltar për klientë biznesi NVM (m/f)

Dega Gjilan

Kualifikimet:

 • Diplomë Universitare në Ekonomik, apo në një fushë tjetër të ngjashme;
 • Së paku tre (3) vite përvojë pune në sistemin bankar;
 • Njohuri të procesit të kredive, operacioneve dhe produkteve bankare;
 • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit, negocimit dhe prezantimit;
 • Aftësi të shkëlqyeshme analitike, i/e aftë të punojë në ekip dhe në mënyrë të pavarur;
 • Aftësi të mira të menaxhimit të kohës dhe arritjes së objektivave;
 • Nivel i pranueshëm gjuhës angleze dhe përdorimit të paketës së Microsoft Office.

Përgjegjësitë:

 • Identifikon klientët potencial për kreditë e bizneseve (NVM) përmes promovimit të ofertës kreditore;
 • Monitoron trendët dhe zhvillimet e tregut;
 • Mbledh, analizon dhe verifikon informatat që lidhen me kredi kërkuesin;
 • Përpilon dhe analizon pasqyrat financiare;
 • Vlerëson riskun kreditor;
 • Përgatitë prezantimin përpara këshillit kreditor;
 • Është përgjegjës për P&L e fushës të cilën e menaxhon;
 • Realizon tragetet e përcaktuar në baza mujore, tremujore dhe vjetore;
 • Përgatitë raporte për pjesën e fushës që është përgjegjës;
 • Menaxhon/monitoron në mënyrë cilësore kualitetin e portfolios për klientët e biznesit të NVM;
 • Menaxhon/monitoron me sukses ciklin e ri të pagesave mujore të kredive të aprovuara;
 • Përpilon dosjet kreditore në përputhje me procedurat dhe dokumentet tjera zyrtare;
 • Krijon relacione afatgjatë dhe profesionale me klientë;
 • Organizon të gjitha dokumentet sipas politikave, procedurave dhe dokumenteve tjera zyrtare;
 • Kryen edhe punë të tjera sipas kërkesës së mbikqyrësit direkt.

Procedura e aplikimit:

Plotësoni formën për aplikim online. Pas seleksionimit të dokumentacionit do të ftohen vetëm kandidatët të cilët do të hyjnë në listën e ngushtë. Siguria e të dhënave dhe parimet e privatësisë janë të rëndësishme për ne. Ne do t’i trajtojmë të dhënat e juaja me konfidencialitet të plotë.

Afati i aplikimit është deri me datë: 19 Shtator 2021.

Për ne

BPB është bankë komerciale vendore e licencuar dhe e pranishme në tregun bankar të Kosovës që nga viti 2001. Ne ofrojmë portfolio të gjerë të produkteve dhe shërbimeve të projektuara enkas për mbështetjen e nevojave të individëve, ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, si dhe korporatave. Jemi bashkëpunues, miqësor, dhe kemi ambient gjithëpërfshirës, të ndryshëm dhe të respektueshëm. Ne mbështesim zhvillimin e karrierës tuaj dhe balancimin e punës me jetën personale. Bashkohu ekipës sonë!

Deklarata e politikës

BPB është punëdhënës i mundësive të barabarta. Ne respektojmë dhe trajtojmë çdo individ njëjtë duke respektuar kulturat e ndryshme, perspektivat, aftësitë dhe eksperiencat në vendin e punës si dhe gjatë procesit të punësimit.

Procedura e aplikimit

Pas seleksionimit të dokumentacionit do të ftohen vetëm kandidatët të cilët do të hyjnë në listën e ngushtë. Siguria e të dhënave dhe parimet e privatësisë janë të rëndësishme për ne. Ne do t’i trajtojmë të dhënat e juaja me konfidencialitet të plotë.