Kodi i Mirësjelljes

Banka për Biznes është e angazhuar në standardet më të larta të sjelljes etike dhe profesionale. Kodi i Etikës së BPB-së përcakton parimet dhe praktikat themelore të punës, sjelljes profesionale dhe personale të cilat të gjithë punonjësit e bankës. Menaxhmenti Ekzekutiv dhe Bordi i Drejtorëve duhet t’i adaptojnë dhe të mbështeten në këto standarde.

Kodi i Etikës ka për qëllim të udhëzojë sjelljen tonë për të nxitur integritetin dhe besimin e publikut. Parimet dhe standardet e përmbledhura në këtë Kod, përshkruajnë të gjitha aktivitetet tona dhe marrëdhëniet me bashkëpunëtorët tonë, përfshirë klientët, kolegët, aksionarët, furnitorët, rregullatorët, partnerët e biznesit dhe gjithë shoqërinë.

Këto parime dhe standarde formojnë themelin për të gjitha politikat, udhëzimet dhe procedurat e BPB-së, të cilat janë në linjë me praktikat ndërkombëtare. Gjithsesi, Kodi nuk mund të adresojë çdo situatë me të cilën banka përballet, mirëpo synon që të vendos themelet bazë të sjelljes sonë në raport me publikun.

Kodi i Etikës përmbushet edhe nga procedurat, udhëzimet e brendshme si dhe ligjet e rregulloret ne fuqi, për të siguruar që të gjithë punonjësit veprojnë me integritet dhe ndershmëri në të gjitha aspektet dhe janë përgjegjës për veprimet e tyre. Kodi i Etikës së BPB-së, është korniza që përcakton standardin e qartë të sjelljes që duhet t’i përmbahemi të gjithë, gjithmonë duke ruajtur besimin e palëve të interesuara

Për të shikuar kodin e etikës klikoni këtu 

Ftesat për Ofertë

BPB ju fton të përgjigjeni në ftesat e hapura për ofertë të cilat publikohen edhe në gazetat ditore

Pronat në shitje

Informohuni për pronat e fundit të shpallura në shitje

Karriera

BPB synon që të jetë vend atraktiv i punës ku performuesit më të mirë vlerësohen dhe zhvillohen në karrierë.

Ne promovojmë ambient sfidues të punës si dhe inkurajojmë punën ekipore, me qëllim rritjen e produktivitetit dhe krijimin e energjisë pozitive në vendin e punës.

Vlerat dhe parimet tona si integriteti, transparenca, energjia pozitive dhe puna ekipore, respektohen dhe mbrohen nga të gjithë të punësuarit me qëllimin e vetëm ofrimin e shërbimeve sa më cilësore ndaj klientëve.

BPB ofron mundësi të barabarta punësimi për të gjithë të interesuarit të cilët besojnë në vlerat tona, janë të gatshëm të marrin përgjegjësi dhe besojnë në rëndësinë e punës ekipore!

Bëhuni pjesë e ekipit tonë, duke aplikuar në pozitat e hapura!