Kredi Personale dhe Kredi Biznesi

Ndryshe nga kampanjat e tjera, në këtë kampanje çdo kredi-marrës që do të marr kredi prej EUR 10,000 e deri ne EUR 150,000 do te përfitoj sigurim shëndetësor falas për një vit (e ndarë në dy pako varësisht prej shumës së kredisë). Me rastin e aprovimit të kredisë, klienti automatikisht kualifikohet për sigurim shëndetësor (ku opcionale në gamën e shërbimeve do të jenë: sigurimi i objektit, patundshmërisë, kasko, apo sigurim i kolateralit).

Për më shumë klientët do të përftojnë:

Norma preferenciale për kredi.
Aprovim brenda 48 orëve.
Mbitërheqje me 0% shpenzime administrative,

Si dhe një nga këto produkte/shërbime

SMS Notifikimi (Aktivizimi Falas)
SMS Bilanci (Aktivizimi Falas)
Top UP (Aktivizimi Falas)

Sigurimi shëndetësor do te përfshije këto shërbime :

Trajtim te përgjithshëm mjekësor
Testet, analizat, kontrollet diagnostikuese dhe laboratorike
Barnat
Shërbime te tjera te specifikuara me kontratë

Për më shumë informata, ju lutem vizitoni degën më të afërt të BpB-së