Teuta Rexhbeqaj

Znj. Teuta Rexhbeqaj është emëruar si anëtare e pavarur e Bordit të Drejtorëve që nga korriku i vitit 2020. Përvoja profesionale e znj. Rexhbeqaj filloi në firmën e auditimit Deloitte Kosova Sh.p.k. që nga viti 2005 ku ajo arriti pozicionin e auditorit të lartë. Ajo ka punuar për auditime dhe angazhime këshilluese për gamë të ndryshme të kompanive lokale dhe ndërkombëtare duke përfshirë bankat, kompanitë e sigurimeve, institucionet mikrofinanciare, entet qeveritare, sektori publik, OJQ-të dhe subjektet e sektorit privat në tregun e Kosovës. Ajo vazhdoi më tej karrierën e saj kryesisht në sektorin bankar gati për tetë vite dhe në sektorin e sigurimeve për dy vjet. Që nga viti 2010 ajo mbajti pozicionin e Udhëheqësit të departamentit të financave në ProCredit Bank SH.A., duke qenë përgjegjëse për të menaxhuar linja të ndryshme të raportimit dhe për të mbajtur marrëdhënie profesionale si me organet rregullatore vendore ashtu edhe me Procredit Group.

Znj. Rexhbeqaj u bashkua nga nisja e fillimit të kompanisë lokale të sigurimeve Scardian Sh.A. në pozicionin e Drejtorit të Financave ku ajo ka qenë e përfshirë në të gjitha fazat e zhvillimit të softuerit të industrisë së sigurimeve dhe duke siguruar që të gjitha kërkesat e standardeve të kontabilitetit, rregullatorit dhe taksave janë zbatuar siç duhet për secilin produkt të sigurimit. Ajo tutje vazhdoi si Zyrtare kryesore e financave në degën e bankës huaj Turkiye IS Bankasi A.S. ku ishte përgjegjëse për departamentet si financa, thesari, back office dhe TI deri në fund të vitit 2019, për të vazhduar më tej si  konsulente i pavarur. Znj. Rexhbeqaj posedon diplomën Master në Shkencat Ekonomike në fushën e Menaxhimit Financiar nga Universiteti i Osijekut, Republika e Kroacisë.