Artan Sadiku

Artan Sadiku, është emëruar Zv. Kryeshef Ekzekutiv në Bankën për Biznes në Gusht të vitit 2016. Karrierën bankare e filloi në ProCredit Bank në vitin 2004 si analist kredie duke vazhduar në pozita të ndryshme menaxhuese në nivel të degës dhe zyrës qendrore, për tu emëruar në vitin 2014 si Udhëheqës i Departamentit të Biznesit. Në vitin 2015, z. Sadiku iu bashkua bankës TEB SH.A në Kosovë si Udhëheqës i Departamentit të NVM-ve për tu promovuar në Udhëheqës të Divizionit të NVM-ve me fokus të veçantë në zhvillimin e biznesit të NVM-ve dhe kolektimit e kredive jo performuese. z. Sadiku ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës ndërsa ka përfunduar studimet Master në Universitetin e Ljublanës, në Slloveni. Ai është diplomuar edhe në Akademinë rajonale të ProCredit Bank. Z.Sadiku është aktualisht kandidat për doktoraturë në Shkollën Ndërkombëtare për Studime Sociale dhe të Biznesit (ISSBS) në Celje, Slloveni.