BPB përfundon certifikimin në programin DigiLab të IFC

BPB ka përfunduar sot programin trajnues nga partneri afatgjatë i Bankës, IFC nga DigiLab, “Programi i Strategjisë Dixhitale për Institucionet Financiare”.

Në vazhdën e strategjisë për të ofruar zgjidhje të shpejta dhe të lehta për klientët tanë,  BPB ka zgjeruar edhe më tutje numrin e stafit të certifikuar për bankim dixhital, gjë që do të na mundësojë përshpejtimin në transformimin dixhital që po kalon institucionit.

Për 12 javë me radhë, stafi i Bankës ka marrë pjesë në seminare, konferenca, aktivitete, punë me trajnerë dhe ekspertë, si dhe ka përfunduar detyrat e udhëheqësve të programit, duke bërë kështu që të njëjtit suksesshëm të ndërtojnë strategjinë e transformimit dixhital, nëpër të gjitha fazat.

DigiLab Finance” është programi përshpejtues për të nxitur transformimin dixhital të institucioneve financiare. 

DigiLab Finance është një program i krijuar për të përshpejtuar transformimin dixhital të institucioneve financiare nëpërmjet zhvillimit të një strategjie vepruese. Ky program për ngritjen e kapaciteteve mbështet institucionet financiare pjesëmarrëse në zhvillimin e transformimit të tyre dixhital institucional bazuar në modelet e reja të biznesit dhe tendencat teknologjike përçarëse. Konkretisht, DigiLab Finance mbështet institucionet financiare pjesëmarrëse në: Kryerja e vlerësimeve të brendshme duke identifikuar teknologjitë e trashëgimisë dhe boshllëqet që duhen adresuar për zbatimin e transformimeve dixhitale, Identifikimi dhe gjetja e zgjidhjeve të jashtme dixhitale dhe FinTech që mbështesin zbatimin e strategjive, Zhvillimi i strategjisë së transformimit dixhital, Përgatitja e udhërrëfyesit të qartë dhe planeve të punës të zbatueshme.