Depozitat me afat

Keni mjete të cilat nuk do ti shfrytëzoni për një kohë? Ejani në BPB dhe depozitoni mjetet në llogari të depozitës me afat për të përfituar norma atraktive të interesit.

Depozitimi i mjeteve ne llogarinë e depozitës me afat bëhet në përputhje me çmimoren aktuale në fuqi e cila është e ekspozuar në çdo njësi të bankës. Për shuma të caktuara, BPB ofron norma preferenciale.

Keni nevojë për informata shtesë? Drejtohuni tek zyrtari për marrëdhënie me klientë në degën më të afërt të BPB-së

Transferet dhe pagesat

BPB u mundëson klientëve të saj shërbime të pagesave dhe transfereve të shpejta, efikase dhe të sigurta me kushte të volitshme dhe konkurruese në tregun e Kosovës.

Transferet dhe pagesat

BPB u mundëson ndërrmarjeve të vogla dhe të mesme shërbime të pagesave dhe transfereve të shpejta, efikase dhe të sigurta me kushte të volitshme dhe konkurruese në tregun e Kosovës.