Kartelat

BPB ju ofron kartelat VISA* të pranuara ndërkombëtarisht. Përmes këtyre kartelave ju mund të bëni tërheqje në çdo bankomat dhe të kryeni pagesa në POS, 24/7 brenda dhe jashtë vendit

Bankingu Elektronik

A keni mundur ta imagjinoni ndonjëherë që ju mund ta mbani bankën tuaj në duar? Koha juaj e lirë ju takon juve. Qëndro në kontakt me llogarinë tuaj bankare 24 orë në ditë, 7 ditë në javë me eBanking, mBanking dhe SMS Banking nga BPB.

Kartelat

BPB ju ofron kartelat VISA* të pranuara ndërkombëtarisht. Përmes këtyre kartelave ju mund të bëni tërheqje në çdo bankomat dhe të kryeni pagesa në POS, 24/7 brenda dhe jashtë vendit.

Biznesi Dokumentar

BPB ofron një gamë të gjerë të produkteve të Biznesit Dokumentar, të cilat ndihmojnë klientët tanë për të zhvilluar biznes të sigurt, duke eliminuar rrezikun dhe duke rritur besimin ndaj partnerëve. Ne gjithashtu ofrojmë përkrahje dhe këshilla profesionale që nga lëshimi i produktit të Biznesit Dokumentar e deri në mbylljen përfundimtare të tyre. Ne jemi të orientuar kah klientët, që të ofrojmë shërbime dhe të shtojmë produkte të cilat janë në të mirë të klientëve tanë.

Bankingu Elektronik

A keni mundur ta imagjinoni ndonjëherë që ju mund ta mbani bankën tuaj në duar? Koha juaj e lirë ju takon juve. Qëndro në kontakt me llogarinë tuaj bankare 24 orë në ditë, 7 ditë në javë me eBanking, mBanking dhe SMS Banking nga BPB.

  • Letër Garancitë

   Garancia është instrument bankar që ofrohet nga banka me kërkesë të klientit, përmes të cilit banka merr obligim të paguaj shumën e caktuar të garancisë sipas kërkesës së përfituesit të garancisë i cili ka shërbyer si mbulesë e ekzekutimit të kontratës.

   Llojet e garancive që ofron banka janë si në vijim:

   • Garanci për seriozitetin e ofertës
   • Garanci për përformancë
   • Garanci për avans
   • Garanci për përmbushje të detyrimeve
   • Garanci për kthimin e depozitit garantues
   • Garanci doganore
   • Garanci për pagesë

   Secili lloj i ketyre garancive siguron palën e tretë se kontrata e lidhur në mes të klientit tonë dhe palëve tjera do të realizohet gjatë periudhës së cekur në kontratë.

  • Letërkreditë

   Banka jonë ofron Letërkredinë si një instrument shumë të rëndësishëm të biznesit dokumentar përmes së cilës klientët e bankës eliminojnë shumë rreziqe në tregtinë ndërkombëtare. Letërkredia është një zotim i lëshuar nga ana e bankës në emër të blerësit se do të bëjë pagesën ndaj mallrave apo shërbimeve të blera nga shitësi në një shumë të caktuar dhe brenda afatit të caktuar të cekur në letërkredi, por pasi të jenë përmbushur të gjitha kushtet e dhëna në letërkredi.