BERZH rikonfirmon përkushtimin e saj ndaj Bankës për Biznes, Kosovë

Në shkurt të vitit 2011 Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) ka filluar një program të asistencës teknike në Bankën për Biznes. Programi i lejoi bankës të forcojë proceset e brendshme në fushat e menaxhimit të rrezikut, thesarit, planifikimin strategjik, auditimin e brendshëm dhe zhvillimin e produkteve. Financimi për programin është dhënë nga BERZH-menaxhuar nga Korniza e Financave e Ballkanit Perëndimor për NMVM (ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme). Korniza mbështetet financiarisht nga 16 vendet donatore: Austria, Kanadaja, Republika Çeke, Danimarka, Finlanda, Hungaria, Irlanda, Luksemburgu, Holanda, Norvegjia, Polonia, Republika Sllovake, Sllovenia, Spanja, Suedia dhe Mbretëria e Bashkuar. Suksesi i këtij programi të asistencës teknike për Bankën për Biznes shtyu BERZH-in për të vendosur për një zgjatje deri në vitin 2014.

BERZH ka 10 për qind të aksioneve në Bankën për Biznes dhe ajo gjithashtu siguron bankën me fonde për huadhënie për klientët e NMVM.

Këto iniciativa në Bankën për Biznes janë tregues i rolit në rritje që është duke luajtur BERZH për të mbështetur zhvillimin e ekonomisë kosovare.