• Slider Image

Shërbimi për klientë

BPB ka për qëllim të shërbejë si partneri juaj afatgjatë financiar, të mbështesë dhe përmbushë nevojat financiare të juaja përmes gamës së gjerë të produkteve të projektuara enkas për ju.

BPB ka njësinë për shërbime ndaj klientëve me qëllim kryesor shqyrtimin e kërkesave, vërejtjeve dhe sugjerimeve, përmirësimin e cilësisë së shërbimeve, dhe ndërtimin e marrëdhënieve afatgjate me klientë.

Si mund të na kontaktoni ?

BPB punon të jetë e qasshme nga ju në kanale të ndryshme të komunikimit, aty dhe atëherë kur juve ju nevojitet.
 • Drejtoni të gjitha thirrjet tuaja në Qendrën e Thirrjeve përmes numrit 038 620 620 ose 0800 50 000
 • Na shkruani në sherbimiperkliente@bpbbank.com për të ngritur çfarëdo çështje të rëndësishme për ju.
 • Nëse vendosni të na shkruani letër, adresojeni në adresën zyrtare të bankës Rruga UÇK nr.153, Prishtinë 10000, Kosovë
 • Lëni takim në degën tuaj më të afërt përmes rrjetit të degëve
 • Na ndiqni dhe shkruani në faqën tonë zyrtare në Facebook

Pyetjet më të shpeshta

 • Cili është IBAN-i I BPB-së?

  IBAN-i i BPB-së është XK05 dhe numri I xh.ll. së klientit (shembull: XK051300000000000000)

 • Cili është SWIFT kodi i BPB-së?

  SWIFT kodi i BPB-së është: BPBXXKPR

 • Si mund të bëhet autorizimi në llogari të personit tjetër?

  Duhet të jenë prezent të dy palët (autorizuesi dhe personi i cili autorizohet)
  T’i kenë dokumentet e vlefshme të identifikimit
  Dëshmi mbi vendbanimin/adresën

 • Cili është çmimi për tu pajisur me eBanking dhe sa është tarifa mujore?

  Paisja me token 15Є

  Tarifa mujore 1Є

 • Si bëhet mbushja e telefonit përmes SMS-it?

  Duke derguar SMS në numër 50000 me tekst numri i telefonit hapësire shuma e mbushjes (shembull: 044xxxxxx 5 ose 045xxxxxx 5 (për mbushje 5€).

 • Sa eshte provizioni për tërheqje nëpër bankomatë?

  Nëpër bankomatët e BPB-së pa provizion

  Nëpër bankomatët e NLB-së € 0.20

  Nëpër bankomatët e bankave tjera (brenda dhe jashte Kosovës) minimum 3.00 Є, 2.50% e shumës

 • Sa është provizioni nëpër pikat e shitjes (POS)?

  Brenda Kosovës pa provizion

  Jashtë Kosovës 1%

  Pagesat online përmes kartelës 1%

 • Çka nevojitet për kredi individuale?

  Dokumenti i vlefshëm identifikimi

  Kontrata e punës ose dëshmi për të hyra të rregullta

  Dokumentacioni mbi kolateralin (Pengun)

  Dokumentacioni mbi hipotekën (për shumat mbi Є10,000)

 • Çka nevojitet për hapjen e llogarisë.individuale?

  Dokumenti i vlefshëm identifikimi

  Dokumenti për dëshmi të vendbanimit/adresës

  Personi për të cilin hapet llogaria duhet të jetë prezent

 • Sa është interesi ndëshkues në borxhin e mbetur të VISA CLASSIC?

  24.00 % vjetore

 • Cilat pagesa mund të bëhen përmes mbanking?

  Pagesat brenda bankës dhe ndërbankare

 • Sa janë provizionet për tërheqjet me VISA CLASSIC?

  3 EUR minimum, 2.5% e shumës

 • Cilat pagesa të kryera përmes e-banking janë pa provizion?

  Pagesat GIRO të KEDS-it

  Pagesat GIRO të ujësjellësit

 • Kur bëhet përllogaritja e borxhit në VISA CLASSIC?

  Çdo muaj

 • Sa është limiti i tërheqjes në ATM me VISA ELECTRON?

  1000.00 EUR

Pyetësori për matjen e kënaqësisë së klientëve

Mendimet dhe sygjerimet e juaja janë tejet të rëndësishme për ne.
Prandaj, na ndihmoni të përmirësojmë shërbimet dhe produktet tona duke plotësuar pyetësorin e mëposhtëm.
1. Sa jeni të kënaqur me shërbimet e bankës ?
2. Cili ka qenë veprimi juaj i fundit në bankë?
3. Keni ndonjë koment? Ndihuni të lirë të shprehni mendimin tuaj.